my vocalistsoprano archive 2005 2006 - part 3 - author : rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

نحوه خوانش گام می ماژور 
EM
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱:۱٩ 
روز ۱۴ خرداد ۱۳۸۴
فا دیز، دو دیز، سل دیز، ر دیز
 
درود بر یاران 
در این مقال سعی بر آن خواهد شد نحوه خوانش گام  می ماژور
را از نظر بگذرانیم
می  بکار  فا دیز سل  دیز  لا  بکار  سی  بکار دو دیز  ر دیز  می  بکار  
 مشاهده می کنیم که در گام می ماژور چهارعلامت ترکیبی دیز بر نتهای  فا   سل  دو  ر  یافت می شود . بنابراین برای خوانش آن نیاز به یک تقسیم بندی در تمرینات داریم
 سلسله نتهایی که به طور متوالی در کنار هم دارای علامت ترکیبی هستند 
گروه نتهایی که به طور متوالی فاقد علامات ترکیبی هستند  و 
 از هر گروه نتها نمونه ای تمرینات ارائه می گردد
    فا  دیز   سل  دیز  لا  بکار  لا بکار سل دیز  فا دیز  می  بکار
سل  دیز  می  بکار  فا  دیز  می  بکار  فا  دیز  سل 
سی   بکار  دو  دیز   ر دیز   دو  دیز  سی  بکار   لا  بکار 
 فا  دیز   لا بکار  دو دیز 
 
تمرینات گروه ب 
می   لا   سی    لا   می  بکار 
   
  می سی سی می *۱  اکتاو  بکار 
   چنانچه در گام ر ماژور نیز اشاره شد در خوانش تمرینات گروه الف ؛ نیاز مبرم به فراگیری دانش خوانش گامهای کروماتیک است که در پایان باب سوم به این مبحث حیاتی خواهیم پرداخت .
   عریضه منفصل : هرچه از صنعت معظم کپی رایت یا رعایت حق نگارش دیگران سخن برانیم باز هم در حافظه تاریخی ما نمی گنجد .
افسوس که وکالیست مطالب خود در بسیاری از وبلاگها  می یابد  بدون اینکه کوچکترین نشانی از خویش و منبع اصلی نگاشتها در آنها بیابد 
 امید که در هر نگاشته هر چند اندک را حاصل تفکر افراد بدانیم و برای اخذ آن ردپایی از نگارنده اصلی نیز بر جای گذاریم .
  اندیشه تان پایدار و پندارهایتان ماندنی باد .
**********************************************************************************
نحوه خوانش گام می مینور
  Em
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:٠٧ 
 روز ٢۳ تیر ۱۳۸۴
می مینور، فا دیز
 
درود بر یاران وکالیست
در این مقال سعی بر آن خواهد شد نحوه خوانش گام  می مینور
 را از نظر بگذرانیم .
می  بکار   فا  دیز   سل   بکار  لا  بکار  سی  بکار دو بکار  ر 
می  بکار 
 مشاهده می کنیم که در گام می مینور   علامت ترکیبی بر نت  فا    یافت می شود
  برای خوانش آن نمونه ای تمرینات ارائه می گردد : 
    فا دیز  سل  بکار  لا  بکار   لا  بکار  سل   بکار فا  دیز می  بکار
 
  سل  بکار می بکار   فا بکار  سل بکار
 
   سی   دو  ر  دو   سی   لا بکار 
   فا  دیز  لا   دو  
    می   لا    سی   لا   می   
  داناییتان پایدار و هماره افزون.
**********************************************************************************
نحوه خوانش گام 
فا ماژور 
FM
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
ساعت ۱:۵٢ ‎
روز ٢۴ امرداد ۱۳۸۴
تفاوت علامت ترکیبی، نیم پرده های طبیعی، سی بمل، فا ماژور
 
درود بر یاران وکالیست
بی هیچ درنگی مباحث خویش را در باب خوانش گامهای ماژور و مینور از باب سوم 
گامهای کروماتیک پی می گیریم .
اگر به یاد داشته باشید در مقال پیشین نحوه خوانش گام می مینور را از نظر گذراندیم و در این مقال سعی بر آن خواهد شد که چگونگی خوانش گام  فا ماژور را بررسی کنیم.
چنانچه در ساختار  این گام تامل کنیم  خواهیم دید که در واقع تنها علامت ترکیبی این گام نت سی بمل است و دلیل آن  فاصله نیم پرده طبیعی  که باید میان دو نت درجه۳و۴ باشد بوده و باعث می شود فاصله نت لا و سی از یک به نیم پرده کاهش یابد و درجه ۷و۸  می و فا  هم  فی النفسه در حالت بکار   نیم پرده اند
ساختار گام فا ماژور چنین است:
 فا بکار سل بکار لا بکار سی بمل دو بکار ر بکار می بکار فا بکار
 
این گام از جمله استثنائات گامهاست که همین  تفاوت علامت ترکیبی نحوه خوانش آنرا از سایر گامها متمایز می سازد.
در خوانش فواصل این گام جز فاصله دو نت  دو و سی بمل  که ساختاری متمایز دارند هیچ تفاوتی با سایر مباحث پیشین وجود ندارد و بنابراین بسان سایر مباحث تمریناتی را در این باب ارائه می کنیم:
فا  بکار  سل بکار لا  بکار  لا  بکار فا  بکار سل  بکار
 دو  اکتاو  ر  بکار  می   بکار  دو بکار می  بکار ر  بکار 
فا  بکار اکتاو  می  بکار   ر  بکار  فا  بکار ر  بکار 
 و اما خوانش فاصله لا و سی بمل را به پایان باب سوم موکول می کنیم که گامهای کروماتیک بالا رونده و پایین رونده به طور کامل بررسی می شود .
البته این امر مانع از آن نیست که اهالی موسیقی که با خوانش این گام آشنایی کامل دارند آنرا به دیگران نیز بیاموزند.
**********************************************************************************
نحوه خوانش گام فا مینور 
Fm
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۵۴
 روز ٢۴ شهریور ۱۳۸۴
ر بمل، لا بمل، سی بمل، می بمل
درود بر یاران وکالیست 
 اگر به یاد داشته باشید در مقال پیشین نحوه خوانش گام  فا ماژور را از نظر گذراندیم و در ادامه سلسله مباحث گامهای دیاتونیک ماژور و مینور که پیش زمینه مبحث کروماتیک هاست ، اکنون به ساختار گام فا مینور می پردازیم .
گام فا مینور اینگونه نوشته و خوانده می شود :
فا بکار  سل بکار  لا بمل  سی بمل  دو بکار  ربمل  می بمل  فا بکار
با اندکی درنگ در ساختار گام فا مینور در خواهیم یافت به واسطه نت سی بمل که در ساختار استثایی گام فا ماژور یافت می شود ، این گام نیز ساختاری کمابیش متفاوت دارد :
  فاصله  ۲و ۳  این گام یعنی نتهای  سل  و لا  قاعدتا ً باید در ساختار مینور مزبور نیم پرده باشند  بنابراین فاصله ماژور این دو نت که باعث بکار بودن هر دو نت می شود ؛ باید به نحو مطلوبی جهت خوانش گام فا مینور تغییر کند  به عبارت نکوتر یا باید نت سل  دیز  گردد و یا نت لا با نیم قدم بازگشت  تبدیل به  لا بمل  شود که صورت اول مقدور نیست  چرا که آنگاه فاصله فا و سل   1.5 پرده  می شود که این خلاف اصل است و تنها راه ممکن ( بمل ) کردن نت لا خواهد بود .
به فاصله بعدی یعنی ۳ و ۴ می رسیم که شامل نتهای لا و سی است . در اینجا نیز چون نت لا  بمل فرض شد  چنانچه گام به همان سیاق ماژور آن باقی بماند  فاصله دو نت  لا بمل  و  سی بمل  دقیقا ً ۱ پرده خواهد بود . پس نت سی بمل در جایگاه  خویش  باقی خواهد ماند و همچنین فاصله ۴و ۵  که با  بمل بودن نت سی تبدیل به  1 پرده خواهد شد چرا که فاصله طبیعی نت سی و دو  برابر با نیم پرده است .
فاصله ۵ و ۶ که با اندکی درنگ درخواهیم یافت که با بمل  کردن نت  ر  معضل این فاصله نیز مرتفع می گردد .
درواقع  نت دو و ر بمل  هم  فاصله ای نیم پرده ای  می یابد  و  دو نت  ر و می  که  باید یک پرده باشد و با توجه به  بمل بودن نت ر  و  1/5 پرده ای  شدن آن در صورت بکار بودن نت می  این نت را هم به بمل مبدل می سازد .
و بنابراین فاصله پایانی این گام یعنی نتهای می و فا  که در حالت طبیعی نیم پرده ای هستند و باید در حالت کنونی یک پرده باشند  ساختاری صحیح خواهد یافت
 از آنجا که تمرینات این گام مستلزم آموختن کامل نحوه خوانش گامهای کروماتیک است ؛ لذا از ذکر تمرین برای این مقال خودداری نموده و آن را به بخش پایانی باب سوم موکول می سازیم.
**********************************************************************************
نحوه خوانش گام سل مینور
Gm
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:۴۳ 
روز ٢٩ آبان ۱۳۸۴
درود بر یاران وکالیست 
با پوزش از تاخیری که در مباحث این باب پدید آمد ادامه مقالات را در باب نحوه گام خوانی ادامه می دهیم.
چنانچه به یاد دارید در مقال پیشین خوانش گام سل ماژور رااز نظر گذراندیم و در این مقال خوانش گام  سل مینور را فرا خواهیم گرفت.
 
ساختار گام سل مینور :
سل بکار  لا بکار  سی بمل  دو بکار  ر بکار  می بمل  فا بکار  سل بکار
با نگاهی اجمالی به ساختار این گام در خواهیم یافت 
 فواصل ۱و۲ گام در حالت مینور آن یک پرده است .این وضعیت در گام سل مینوری که ساخته ایم به طور صحیح بین ۲ نت  سل و لا  وجود دارد بنابراین نیاز به هیچ تغییری نیست .
فواصل ۲و۳ گام سل مینور باید  نیم پرده   باشند که بدین علت یا باید نت  لا  واجد علامت  دیز شود و یا باید نت  سی نیم قدم به عقب بازگردد و  بمل شود  که 
اگر نت  لا دیز شود  فاصله نت  سل و لا  1/5 پرده می شود  در نتیجه نکوتر آن است که نت  سی  مورد بحث ما   بمل  شود .
 فواصل ۳و ۴ این گام نتهای سی و دو هستند که در حالت طبیعی  نیم پرده اند و از آنجا که باید در حالت مینور یک پرده باشند سی بمل گردید و بدین ترتیب این فاصله به گونه ای صحیح یک پرده ای است .
فواصل ۴و ۵ این گام نتهای  دو و ر هستند که به طور طبیعی یک پرده اند .
فواصل ۵ و ۶ این گام نتهای  ر  و می  هستند که باید به گونه ای نیم پرده گردند . در نتیجه یا باید نت  ر  نیم قدم به جلو رفته و  دیز شود  یا باید نت  می  باز گشته و بمل  شود و برای حفظ  فاصله درجات 4 و 5  که باید 1 پرده باشند  بهتر آنست که راه حل دوم را برگزینیم و نت می را  بمل  کنیم .
فواصل ۶ و۷ گام  ما نتهای می و فا  هستند که در حالت طبیعی نیم پرده بوده و اکنون به دلیل مینور شدن باید یک پرده شوند  و این مهم  با بمل شدن  نت می  به دست می آید و اکنون ما دارای یک فاصله 1 پرده ای هستیم .
سر انجام نت های درجات ۷و ۸  فا و سل  که  1 پرده به طور طبیعی از هم  فاصله دارند .
مطابق معمول تمرینات مربوط به بمل شدن نتهای  سی و می  را به پایان باب و تمرینات کروماتیک می سپاریم و تمریناتی جهت فواصل دیگر ارائه می کنیم .
  برای بانوان درکلید سل
برای دگر گروهها از جمله تنور و باس در کلید فای خط چهارم و کلیدهای مربوط به هر گروه صدایی
  سل  دو اکتاو  ر  فا اکتاو  ر اکتاو  دو
   سل   لا   فا   ر   سل   ر فا  ر می بمل  سل  فا  ر   دو  سل
*****************************************************************************
نحوه خوانش گام لا مینور
 Am
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
روز ۱ بهمن ۱۳۸۴
لا مینور، دو ماژور، شباهت لا مینور و دو ماژور، علامت ترکیبی
 
درود بر یاران وکالیست
گامی که در این مقال بدان خواهیم پرداخت  لا مینور  است .
در ابتدا ساختار این گام را از نظر می گذرانیم :
ساختار گام لا مینور
 لا بکار   سی بکار   دو بکار   ر بکار   می بکار   فا بکار   سل بکار   لا بکار
اگر در ساختار این گام تدقیق نماییم خواهیم دید که ازهیچ علامت ترکیبی در ساختار خویش بهره نمی گیرد .
در واقع علاوه بر صدادهی بسیار زیبای این گام در واقع شباهت بسیاری به گام  دو ماژور دارد که البته  این شباهت به دلیل  عدم پذیرش هر گونه علامت ترکیبی است 
حال مطابق مباحث پیشین به ساختار این گام یه طور تحلیلی می نگریم تا علت بدون علامت ترکیبی بودن این گام را در یابیم و درپایان هم به دلیل ساختار ویژه این گام نمونه تمریناتی که به دلیل این ساختار بسیار سهل قابل خوانش است .
فاصله اول و دوم این گام  نتهای لا و سی  در ساختار مینور باید 1 پرده باشند که به طور طبیعی این حالت وجود دارد و تغییری نیاز ندارد .
فاصله دوم و سوم این گام  نتهای سی و دو  در ساختار مینور باید  نیم پرده  باشد که در واقع چیدمان گام لا مینورهم درست به گونه ای است که یک فاصله طبیعی نیم پرده  در این گام یافت می شود و بنابراین برخلاف سایر گامهای مینور که تا کنون از نظر گذراندیم نیاز به هیچ تغییر دیگری ندارد .
 فاصله سوم و چهارم این گام   نتهای دو و ر  در ساختار مینور آن باید 1 پرده باشند که این حالت وجود دارد و به علامت ترکیبی نیاز ندارد . 
 فاصله چهارم و پنجم این گام - نتهای ر و می - در ساختار خود به طور طبیعی 1 پرده است که قاعدتا منطبق بر حالت مینور آن است . 
فاصله پنجم و ششم این گام   نتهای می و فا   که  در ساختار مینور  این حالت پدیدار گشته و لذا تغییر دیگری در ساختار این فاصله نیاز نیست /
فاصله ششم و هفتم این گام  نتهای فا و سل   هستند که 1 پرده بوده و منطبق با مینور است  .
فاصله هفتم و هشتم این گام   نتهای سل و لا   می باشند که این فاصله نیز همانند فاصله قبل 1 پرده بوده و نیاز به هیچ تغییر دیگری ندارد .
در کلید سل برای بانوان
 کلید فای خط چهارم برای دیگر گروههای صدایی
تمرینات خوانش گام لا مینور  :
 لا   سی   دو  ر  دو   می  ر  دو  فا   می   ر   دو  
 با این تمرین کدام یک از تمرینات وکالیست برایتان تداعی می شود؟
 لا  دو  می   لا   دو   می   آکورد  لا مینور
 سی   دو   می   لا   سل   لا  می   ر   می   فا   سل   لا
دو  می  سل  لا  سل   فا   لا   می   دو   می   لا 
ر   فا   لا  اکتاو  ر  فا   لا اکتاو 
می  سل  لا اکتاو  می  فا   لا   فا   دو   لا   می  سل لا اکتاو
 لا اکتاو  فا  سل   لا  اکتاو  فا   لا   سل  
سل  لا  می  سل  دو   فا  سل   می   سل  لا اکتاو
لا   لا اکتاو
*************************************************************************
نحوه خوانش گام سی ماژور
BM
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:۴۳ 
روز ۴ اسفند ۱۳۸۴
درود بر یاران وکالیست
این مقال را به خوانش گام سی ماژور اختصاص خواهیم داد و نیز عریضه ای که متعاقب آن خواهم نگاشت .
ساختار گام سی ماژور :
        سی  بکار  دو دیز  ر دیز  می بکار  فا دیز  سل دیز  لا دیز  سی 

 نتهای درجه  اول و دوم گام که نتهای  سی و دو  می باشند در ساختار ماژور  باید یک پرده باشند حال اینکه درگام بدون علامت ترکیبی فاصله طبیعی نیم پرده ای دارند و باید به گونه ای تبدیل به یک پرده شوند واین امربه راحتی با دیز ساختن  نت  دو محقق می گردد .
نتهای  درجه دوم وسوم  گام به ترتیب   دو دیز با توجه   ر  هستند و از آنجا که گامهای ماژور فاصله یک پرده ای را در بین این دو نت نیاز دارد در نتیجه اگر  ر  بدون علامت بماند فاصله دو نت  دودیز و ر  نیم پرده می گردد که بر خلاف قاعده ماژورها ست بنابراین شایسته است که   ر  دیزدار شده  و بدین ترتیب فاصله مزبور یک پرده ای گردد .
 نتهای درجه سوم و چهارم  گام به ترتیب  ردیز  و  می بکار  هستند و در واقع از آنجا  که  فاصله مزبور در گامهای ماژور نیم پرده ای است این چیدمان دقیقا رعایت شده و لذا نیاز به تغییر دیگری در آن نیست .
نتهای  درجه چهارم و پنجم  گام نتهای  می و فا  هستند که اگر بدون هیچ گونه علامت ترکیبی بمانند در واقع نیم پرده  محسوب می شوند  در نتیجه بایستی با یک علامت دیز یکی از آن  دو را دورتر سازیم  در نتیجه  نت  فا  باید دیز دار شود .
نتهای  درجه پنجم و ششم  گام   فا دیز و سل  هستند و چنانچه بی تغییر بمانند نادرست است  بنابراین  باید  سل را دیزه کرد تا این فاصله منطبق بر الگوی ماژورها شود .
نتهای درجه  ششم و هفتم» گام- با توجه به بند ث- در واقع نتهای  سل دیز و لا  هستند که مطابق بخشهای پیشین اگر بدون تغییر بمانند نیم پرده ای می شوذد که در ماژورمندی آنها تاثیر نامطلوبی می گذارد در نتیجه باید به نحوی این فاصله نیز یک پرده ای شود که این امر مستلزم دیز نمودن نت  لا  است .
  آخرین فاصله گام  که باید نیم پرده باشد در گام مورد بحث نتهای  لا دیز  و  سی  هستند که اکنون نیم پرده بوده و لذا نیاز به تغییر دیگری ندارند .
**********************************************************************************
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی در همین وبلاگ است
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن تا آگوست 2016 من ، بیابید
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو :

 
در نوشتاری دگر ادامه درسهای آرشیوم ، سالهای 2006 و 2007  یا سال 1385 خورشیدی  را با هم ، مرور خواهیم کرد .
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران


مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/12
  • کلمات کلیدی: پرده ,بکار ,مینور ,فاصله , بکار ,خوانش ,نحوه خوانش ,علامت ترکیبی ,رابعه رضوی ,نویسنده رابعه ,پرده باشند ,رضوی  rabeah razavi  , rabeah razavi   ساعت ,تغییر د
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها