My vocalist soprano archive - 2009 to 2010 - Author :Me - Rabeah Razavi Alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

باب چهارم
نگاشت نخست : کلیات اجرا 
 اول : نکات مقدماتی ورود و ایستایش
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت 6:31  
 روز ۱۴ تیر ۱۳۸۸
کلید واژه ها :  اجرا، ایستایش، اپرا، وکالیست
 
درود بر یاران .
اگر به یاد داشته باشید از نگاشت پیشین باب دیگری از آموزشها را گشودیم .
درباره  چگونگی اجرا و نحوه خواندن نتها توسط خوانندگان گروههای چهارگانه صدایی اصلی در نخستین باب آموزه ها  به گستردگی سخن گفتیم .
اما اینک می توان به گام و مرحله  دیگری  اشاره کرد و آن چگونگی ورود و نحوه ایستایش خوانندگان ، هنگام اجراست .
شاید این نکته در نگاه نخست امری بدیهی باشد که همه خوانندگان باید به گونه ای به جایگاه اجرا وارد  شوند که  رو به بینشگر و پشت به صحنه باشند . 
اما در بسیاری از اجراهای استاندارد ،  طراحی نحوه ورود و ایستایش خوانندگان بر روی سن و نیز نکات بسیار کوچکی  که در مجموع  اجراکنندگان در کنار آوای خوش بدان نیازمندند ، و نیز کار مهم نظم بخشیدن به گروه آوازی یا سازی، جملگی بر عهده یک یا چند  منشی صحنه  و چه بسا توسط  کارگردان یا کارگردانان هنری خواهد بود .
برای نمونه مهمترین نکته در هر اجرا  بسته به شیوه اجرا و نوع قطعه  در اجراهای سمفونیک یا  دوئت یا کوارتت و...، اگر همراه با آوای خوانندگان گروه کر هم باشد ، طراحی چگونگی ایستایش خوانندگان چهار گروه اصلی  صدایی بانوان  و آقایان در کنار هم در رده های مختلف سوپرانو  ، آلتو  ، کنترآلتو،  تنور ، باریتون و  باس  است . 
در نگاشت دگری فزونتر این همه را بررسی خواهیم کرد.
************************************************************
نحوه ایستایش خوانشگران - بخش نخست
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
‎ساعت  7 :36
 روز ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
کلید واژه ها : سوپرانو اول، ایستایش، پوزیشن، خوانش
درود بر یاران .
  در نگاشت پیشین گفتیم ، به هنگام ورود افراد یک گروه آوازی ، تمامی حرکات آنان توسط  منشی صحنه و کارگردان هنری تعیین می شود . اینکه ترتیب ورود آنها از لحاظ گستره صوتی چگونه باشد یا آنکه ابتدا خوانندگان گروه  صدایی سوپرانو وارد شده و با ایستایش در جایگاه خود  در بیشتر موارد گوشه سمت راست سن در رده نخست  بایستند  یا آنکه خوانندگان دگر گروههای صدایی ، کدامین سوی صحنه اجرایی خویش را برای ایستایش برگزینند .
اصولا خوانشگران سوپرانو بر اساس یک گروه بندی تخصصی موسیقایی  به   گروه های کوچک تری نیز قابل تقسیم هستند  که همانا  سوپرانو اول یا سوپرانو یک  و سوپرانو دو  هستند . سپس متسو سوپرانوها که صدایی میانه تر دارند ، وارد شده و پس از پایان ورود تمامی خوانشگران سوپرانو ، بر روی سن ، اکنون نوبت بانوان دارای صداهای بم تر ، گروه صدایی آلتو هستند که در فاصله زمانی کوتاهی  وارد شده و در گوشه سمت راست سن در رده دوم در قفای سوپرانوها  و پشت سر ایشان میان دو نفر از سوپرانوها به گونه ای که هنگام خوانش تمامی چهره و پوزیشن دهان ایشان هنگام آواز خواندن  نمایان باشد ، بایستند . 
اکنون  گروه آواگران بانوان به تمامی وارد شده اند و گروه آقایان خوانشگر به ترتیب از  بالا ترین یا زیرترین رده آوایی یا همان خوانندگان گروه تنور وارد می شوند و در جایگاه اصلی خود  بر روی سن ، گوشه سمت چپ می ایستند و رده نخست خوانندگان این بخش از صحنه را نیز کامل می کنند .
البته  می توان چه در گروه بانوان خوانشگر برای رده میانی آوایی یا همان گروه متسو سوپرانوها  و چه در گروه آقایان خوانشگر یا همان گروه خوانندگان  باریتون جایگاهی جداگانه در نظر گرفت که به شیوه  ایستایش  همه گروههای صدایی اصلی و فرعی ،دقیقتر نگریسته شود .
اما این کار چندان متداول نیست وغالبا متسوسوپرانوها در میان سوپرانوها و باریتون ها در جمع  خوانندگان گروه تنور یا حتی گروههای باس بر روی سن می ایستند تا آواز خوانند .
آخرین گروه آوا گران و خوانندگان با بم ترین صدا، آواگران باس هستند . آنان نیز در گوشه سمت چپ سن برای اجرا، می ایستند .
در مورد فیگورهای اجرایی  و نیز اهمیت رعایت پوزیشن دهان هنگام آواز خواندن در اجراهای حرفه ای تر بیشتر سخن خواهیم گفت .
 عریضه متصل :  پرسش وکالیست از شما این است که وسعت و گستره  صوتی صدای خوانندگان  سوپرانو اول و سوپرانو دوم  چه تفاوتهایی و شباهت هایی با یکدگر دارند؟
پرسش دوم اینکه نت نخستین و  پایانی که هر یک از این خوانندگان می توانند بخوانند کدام نت می باشد ؟
پایدار باشید و اندیشمند .
****************************************************
ایستایش اعضا بخش دوم 
کنسرت مایستر  - بخش نخست
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
ساعت 3:23
 روز ۱ مهر ۱۳۸۸
کلید واژه ها :
کنسرت مایستر، وکالیست سوپرانو، پژوهش هنری
 
درود بر یاران .
این نگاشته را به  چیدمان سازهای یک ارکستر در آثار اجرایی دوره های مختلف موسیقی اختصاص می دهیم . 
یکی از شیوه های رایج این چیدمان ، قرار گرفتن نوازنده مایستر درسمت چپ رهبر ارکستر است که غالبا این وظیفه کنسرت مایستر را یک نوازنده پیانو یا ویلون اول بر عهده می گیرد .
کنسرت مایستر ، در اجرا،به فردی گفته می شود که وظیفه ارائه و نواختن نتهای آغازین و تنالیته اثر اجرایی را به خوانشگران و نیز نوازندگان بر عهده داشته و کار هدایت غیر مسقیم سیر کلی اثر اجرایی را نیز انجام می دهد .
وظیفه او تلاش برای هماهنگی خوانشگران و نوازندگان و مهمتر از همه  ، کوک  ساختن همه سازها برای اجرایی دقیق و بی نقص است.
  سازهای کوک نشده در ابتدای راه ، گاه ممکن است نمایه نادرستی را نمایان سازند . بنابراین نقش کنسرت مایستر گاه اهمیتی حتی افزونتر از رهبر ارکستر نیز  می یابد.
در نگاشته های پسین این نقش را موشکافانه تر بررسی خواهم نمود. 
عریضه متصل : تفاوت های گستره های آوایی سوپرانو اول و دوم هنوز پرسش وکالیست باقی می ماند . به همراه این پرسش که در تقسیم بندی های صدایی کدام خوانندگان به صدای سوپرانوها نزدیکترند؟
عریضه منفصل : این روزها و همواره ، موسیقی تنها یار من بوده است و بس .
هنوز هدف نهایی خود را هنرشناسی و پژوهش همیشگی ذر این باب می دانم .
باشد که چنین باشم .
اندیشمند و پوینده اش باشیم.
***************************************************
ایستایش و چینش سازها -  آنسامبل  در مدل  کلاسیک - نگاشت نخست
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:۵۸ 
روز ٢ آبان ۱۳۸۸
کلید واژه ها : آنسامبل، دوئت، تریو، سوپرانو لیریک
درود بر یاران .
در نگاشته های پیشین از نحوه ایستایش خوانندگان بر روی سن ، گفتیم و سپس جایگاه کنسرت مایستر و نقش او را در هدایت گروه بررسی کردیم .
 اینک نکوتر آن باشد که با نام موسیقایی این ایستایش و نیز چینش سازها در یک اجرای کلاسیک بیشتر آشنایی یابیم .
  آنسامبل  : به معنای جایگزینی و چینش سازها در یک ارکستر مجلسی است و نیز به رابطه نوازنده و ساز تخصصی اش از یک سو و  ارتباط نوازنده با مجموعه نوازندگان از سویی دگر اشاره دارد .
برای نمونه در یک ارکستر مجلسی از سازهای زهی بهره می گیریم که به نسبت تعداد سازهای این ارکستر نامهای متفاوتی را به اجرا می نهیم 
از جمله :
 دوئت  : که با دو نوازنده ساختاری دوگانه یافته است . شاید بتوان آن را به گونه ای مشابه ایستایش سازها در یک همنوازی در مدل مشابه غیر کلاسیک شبیه دانست 
 یا ( تریو) که از ٣ نوازنده ترکیب یافته است .
 زین پس نگاشته های افزونتری از نحوه چینش سازها وفلسفه این چینش را در این وبلاگ آموزشی  و سراچه موسیقایی خویش خواهم نگاشت .
عریضه متصل : پاسخ پرسش وکالیست در باب تفاوتهای گستره صدایی سوپرانو ١ و ٢ در قدرت و وسعت اجرایی صدای بانوان خواننده برای اجرای نتهای محدوده  می اکتاو تا سل اکتاو  نهفته است .
و البته بانوان خواننده سوپرانوی لیریک که با دگر بانوان خواننده گروههای سوپرانو یکم و دوم ، اندکی تفاوت معنایی می یابد.
*************************************************************
آنسامبل -  چینش ارکستر مجلسی کلاسیک  - نگاشت دوم
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:٠۸ 
 روز ۶ آذر ۱۳۸۸
کلید واژه ها :
آنسامبل، سازهای زهی، کوینتت، سازهای بادی چوبی
 
درود بر یاران.  
آنسامبل را در نوشتار پیشین مورد نگرش ژرف قرار دادیم.
 اکنون می توان به نکاتی تازه تر در این باب رسید :
از جمله این که می توان از  کوینتت نام برد که همنوازی پنج ساز است که می توانند همگی از یک خانواده برای نمونه بادی چوبی ها یا بادی برنجی ها باشند .
 کوینتت ترومپت برای نمونه می تواند  آنسامبل   باشد .
در همایش تمامی سازهای بادی و چوبی و ایجاد ارکستر مجلسی  برای تفکیک و جدا سازی  نیکوتر بیشتر اوقات از  پارتیتور استفاده می شود .
یک پارتیتور  ممکن است اینگونه نگاشته شود وگروه های مختلف سازها این تقسیم بندی را بیابند :
بادی چوبی ها :  سازهای  فلوت   ابوا  کلارینت  فاگوت و غیره
بادی برنجی ها  : سازهایی چون هورن  ترومپت  ترومبون و ...
سازهای زهی :  ویلون١ یک   ویلن ٢ دو   ویولا   ویلون سل  کنتراباس 
 این نمایه در سایر ارکستر مجلسی ها ممکن است چینش گوناگونی  یابد .
 عریضه متصل  : دنیای هنر چنان افقهای دور و پردامنه ای دارد که هرگز کنون خود را هنر شناس و هنر پژوه نمی دانم. از باب  خویش کم انگاری  نمی گویم .
 این روزها در پژوهیدن هنر سخت جان اما سرگردان میان این همه راه بی پایان در گذرم .
  در نوشتاری از سطوح هم پتانسیل گفتم . مقصودم اینجا هم مرکز بودن دامنه های بسامدهای هنر در دانش زیباشناختی  است .
***********************************************************
نگاشت سوم  -  آنسامبل نوازندگان
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:٢۴ 
 روز ۱۱ دی ۱۳۸۸
کلید واژه ها :
آنسامبل، اک تت، کوارتت، دیسونانت
 
درود بر یاران .
در نگاشت پیشین از چینش سازها در کوینتت و کوارتت سخن گفتیم . 
 باید بر آن چه گفتیم ، این نکته را نیز بیفزاییم که ضرورتی ندارد تمامی سازهای  کوارتت از یک جنس باشد .
 از جمله می توان به  برخی سازهای افزون بر مجموعه گروه زهی ها بنگریم .
 برای نمونه کوارتت زهی ها ممکن است با ساز خوش آوایی چون  پیانو نیز در اجرا همراهی شود .
 نامهای جهانی این  چینش سازها براساس تعداد نوازندگان  چنین خواهد بود :
دوئت : دو نوازنده 
تریو: سه نوازنده  
 کوارتت : چهار نوازنده
کوینتت : پنج نوازنده
ذکس تت : شش نوازنده
زپ تت : هفت نوازنده
اک تت :  برای نمونه در کوارتت دوبله  : هشت نوازنده
 نون تت : که 9 نوازنده را شامل می شوند .
 عریضه منفصل :  
آوای هزار درونم خسته از بی آوایی اما حیران از سکوت برخاسته از پس این همه دیسونانت است که باز به میزان های متنابهی سکوت می پیوندد .
آوایتان ماندنی .
*********************************************************
 باب پنجم -  مبانی آهنگسازی 
 هشتمین سال نگارش سراچه وکالیست
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ 
روز ۴ اسفند ۱۳۸۸
کلید واژه ها : کلاویکورد، هفت، لیرا، سالگشت هشتم وکالیست
 
درود بر یاران .
در این نگاشت به باب نوینی از تعالیم وکالیست ره می گشاییم که از آن به بخش پیشرفته آموزشهای بنیادین مبانی آهنگسازی نیز تعبیر می شود . 
باب پنجم را این گونه می گشاییم :
در  ابتدا به تاریخچه کوتاه  نت نویسی  و اقسام آن در آواز کلاسیک اشاره می کنم  و لازم به یاد آوری است که از تمامی کتب مرتبط با این مباحث بهره خواهم گرفت و چکیده آنچه گرد آورده ام را با شما به سخن خواهم نشست.
در این بخش بنابر مقتضیات هر نگاشت ، پیشنهاد می کنم منابع تکمیلی را مطالعه و در صورت تمایل به گونه پیوند یا ارجاع در نگاشته های خود به این سراچه بیفزایید .
 در این پیش نوشتار باب پنجم ، از علت ٧ نت  بودن نتهای سازنده ساختمان باشکوه موسیقی سازی و نیز آوازی خواهیم گفت
ریشه تقدس هفت در یونان باستان است  و ساز لیرا  که سازی کهن در این سرزمین بوده است
  نیز سایر نمادهای پرستش در آیین های کهن ایران زمین به نمایه ای برای بنا نهادن این ساختمان بر هفت گانگی که از سرزمین بیزانس راهی اروپا و تمامی سرزمینهای پهنه گیتی می شود .
نکته دیگر اینکه :  نت نویسی از پایان سده میانه یا قرون وسطی  رفته رفته شکوفا می شود .
چنانچه تمامی هنرجویان موسیقی در کتب درسی خویش می خوانند حروف الفبای هفتگانه که انگار باید پس از پایان هفت سال دگر بار بدان اشارت می کردم و به گونه ای پیوند باب پنجم را به باب نخست تعالیم وکالیست بیان می داشتم ، در سال ١۵١٢ پس از زاده شدن مسیح در شیوه نوین - دو ... سی - توسط  فردی بنام ، آرنولد شلیک  ، بیان و سپس در سال ١۶٠٠ و با اجرای کلاویه ای  سازهای چمبالو و کلاویکورد  با نواگری نگارنده- آهنگسازی به نام میشاییل توریوس در فاصله سالهای ١۵٧١-١۶٢١ مورد بهره برداری قرار گرفت .
برای دانستن فزونتر در این باب ، خواندن  کتاب درک و دریافت موسیقی راجر کیمی ین به عنوان منبع آموزشی ، نیز در کنار درسهای مهم این وبلاگ و نوشتارهای تخصصی من به قلم اینجانب رابعه رضوی علوی ، توصیه می شود.
اکنون اما به پاس پایان هفت سال نگاشتن این سراچه و آغاز هشتمین سال ایستایش آن بر جهان مجازی  و  زاده شدنش  از پس  سکوتها آرام برمی خیزم و می خوانیم :
زاده شدن آوای گنگ بودنم در زیستن ، واژه های طربناک در ٧ وادی جستجو پایانی بر یک پندار است و آغاز هشتمین نمایه هست شدن دگر باره ام، حتی اگر روح روح، چنان طربناک نغمه ای نسراید .
هشتمین سال نگارش وبلاگ یا سراچه وکالیست سوپرانوی من ، نیک .
آوایتان سراسر سبزینگی .
*************************************************************
در نوشتار دگری آرشیو بهار 1389 خورشیدی برابر با سال 2010 میلادی را با هم مرور خواهیم کرد .
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی  همین وبلاگ است . 
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن  2016 تا آگوست 2016 من ، بیابید . 
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو 
 
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/22
  • کلمات کلیدی: گروه ,خوانندگان ,ایستایش ,نوازنده ,سوپرانو ,وکالیست ,کلید واژه ,نویسنده رابعه ,۱۳۸۸ کلید ,rabeah razavi  ,رابعه رضوی  ,رضوی  rabeah razavi  ,نویسنده رابعه ر
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها