my vocalist soprano archive - 2008 to 2009 - author : me - rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

مباحث تکمیلی کروماتیک خوانی 
 بخش دوم :
  زنجیره بمل ها :
 نخست - سی بمل
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:٠۶ 
روز ۱۵ تیر ۱۳۸٧
کلید واژه ها : کروماتیک، سی بمل، لا مینور، نتهای دیزدار
 
درود بر یاران .
در پیگیری مباحث خود در باب کروماتیک خوانی ، اینک  زنجیره پایین رونده نتهای علامت دار که به طور مشترک در تمامی گامهای ماژور و مینور ولی با اختلاف تعداد وجود دارند ، خواهیم پرداخت .
به بیانی دگر باید گفت کاربرد نتهای دایره دیزها - که پیشتر آنها را بررسی کردیم  و دایره  بمل ها ، نه تنها در خواندن گامهای کروماتیک که به جهت داشتن نتهای دیز یا بمل دار که براساس بالا یا پایین رونده بودن  نیاز بسیار به تمرینات این بخش دارد ، بلکه در سلفژ و نت خوانی نتهای سازنده همه گامهای دیاتونیک دارای علامت ، بس افزون است .
بنابراین فراگیری کامل آن برای هر هنرجو بس مفید فایده خواهد بود .
اینک به بررسی نخستین نت از دایره بمل ها می پردازیم : 
نت نخست  دایره بملها  که در ابتدای خط حامل در کنار کلیدها قرار می گیرند، نت  سی بمل  است .
 آوای نت  سی بمل  را از جهاتی می توان همسان  با صدای نت لا دیز  دانست که البته از لحاظ موسیقی شناسی و علم تئوری موسیقی این معادل دانستن  یک نت بمل دار  و  دیزدار گناهی نابخشودنی است .
اما با کمی اغماض می توان برای خوانش این نت با رعایت حس کروماتیک پایین رونده   از نت  لا دیز بهره گرفت . 
گرچه کاری بسیار دشوار خواهد بود و نکوتر آن است که نت  سی  را به کمک  تمرین خوانش گام دو ماژور دیاتونیک پایین رونده بخوانیم . سپس نت سی بمل  را با حس پایین رونده گامهای کرماتیک پایین رونده به آسانی بخوانیم . 
اگر هم از نت سی و هم از لا  ، در این راستا بهره گیریم بسیار نیکو خواهد بود .
 بدین گونه که ابتدا نت سی بکار  ، سپس نت  لا بکار و بعد در بازگشت و در حرکتی بالا رونده  نت  لا دیز - که پیشتر در زنجیره دیزها آموختیم - و دوباره نت  سی بکار  و آنگاه سی بمل  را در پس آن و دوباره نت  سی بکار  را بخوانیم .
 این تمرین گرچه کمی پیچیده است ، اما این ویژگی را دارد که خوانشگر تفاوت حقیقی دو نت  لا دیز  و  سی بمل  را به گونه ای کاربردی ، می آموزد. 
نمای این تمرین در هر کسر میزان که باشد و در هر کلید از سل تا فای خط چهارم برای هر گروه از خوانندگان رده های مختلف آوازی ، می تواند چنین باشد :
سی بکار    لا    لا دیز   سی بکار  سی بمل  سی بکار 
در نگاشته ای دیگر به خوانش نت دوم زنجیره بمل ها خواهیم پرداخت . 
***********************************
نحوه خوانش نت می بمل از زنجیره کروماتیک های پایین رونده
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:۵۱ 
 روز ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
کلید واژه ها : می بمل، می بکار، کروماتیک
درود بر یاران .
اگر به یاد داشته باشید از مقال پیشین سلسله نگاشته های پیوسته با خوانش کروماتیک را در نشانگان نتهای بمل دار مورد بررسی قرار داده ایم . 
اینک به بررسی نت دوم از این رشته نتها که همانا نت  می بمل  می باشد، خواهیم پرداخت .
نت می بمل  نیز همانند سی بمل   میان دو نت می بکار  و  ر بکار قرار گرفته است و جایگاه آن نیز در ذهن با خوانش نت می و کمک گرفتن از حس کروماتیک های پایین رونده  به سادگی خوانده خواهد شد و نیز با کمک از آکورد دو ماژور  و خوانش نت دو و نیم پرده بم تر خواندن این نت قابل دستیابی است.

نیز می توان از نت  ر بهره گرفت و با نیم پرده حرکت پس از خوانش نت  ر  با کمک آکورد رماژور ، این نت را به درستی بخوانیم .
تمرین زیر را با هم بخوانیم
3/4 
کلید سل برای خوانندگان گروههای صدایی سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای خوانندگان  گروههای صدایی تنور و باس
 ر بکار  سیاه   می  بکار  سیاه   می بمل  سیاه    در میزان نخست
 می بکار  سفید   می بمل  سیاه    در میزان دوم
سکوت سفید      ر بکار  سیاه در میزان سوم
در میزان چهارم     می بکار  سیاه  می بمل سیاه    ر بکار سیاه
این تمرین پیچیدگیهای زیادی ندارد و تنها باید توان جابجایی نت را بین دو نت ر و می بکار بالا برد . 
**************************************************
نحوه خوانش نت  لا بمل 
 دایره بمل ها و رابطه آن با نتهای کروماتیک پایین رونده
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:۵٧ 
روز ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
کلید واژه ها :  لا بمل، کروماتیک، نیم پرده، آکورد فا ماژور
 
درود بر یاران . 
اگر به یاد داشته باشید در نگاشته پیشین به نحوه خوانش نت  می بمل از دایره بمل ها پرداختیم و در این مقال به نت پسین آن یعنی  لا بمل  خواهیم نگریست .
‌لا بمل   میان دو نت  لا  و سل  قرار گرفته است و برای خوانش آن باید از نت لا  بهره گرفته و با رعایت حس کامل کروماتیک های پایین رونده ، نیم پرده به سمت بم حرکت کرده تا به نت  لا بمل  دست یابیم و آن را به درستی بخوانیم .
 سپس همین حرکت نیم پرده ای را ادامه دهیم تا از لا بمل  به  سل برسیم و همه را سلفژ کنیم . 
عریضه متصل : ‌نوازندگان ساز گیتار  و سایر سازهایی که به طور طبیعی دارای
فرت های نیم پرده ای طبیعی هستند ، از حیث خوانش نیم پرده های این تمرین با هیچ گونه مشکلی مواجه نخواهند بود .
دیگر روش خواندن دقیق ترین نت لا بمل ، استفاده از آکورد  فا ماژور  است .
 به این ترتیب که ابتدا نت لا به کمک آکورد فا ماژور در ذهن شکل می گیرد و سپس با حس کروماتیک پایین رونده و حرکت نیم پرده ای به سمت پایین به  لا بمل  وصل می شود . 
 این نمونه تمرین ها را برای تثبیت جایگاه نت در ذهن بخوانید : 
4/4
کلید سل برای خوانندگان دو گروه صدایی سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای خوانندگان دو گروه صدایی تنور و باس
در میزان نخست :
  لا سیاه  سل چنگ  لا  چنگ  لا بمل سیاه  لا سیاه
سل سیاه    لا چنگ   لا سیاه  سل چنگ  لا چنگ  لا بمل چنگ   برای میزان دوم
 و در ادامه تمرین این بار با کسر میزان 2/4  بخوانیم :
لا چنگ  سل چنگ  لا چنگ  لا بمل  چنگ
تلاشتان سرشار از آگاهی . 
********************************************************
نحوه خوانش نت  ر بمل  از دایره نتهای بمل دار 
 مباحث تکمیلی کروماتیک ها
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱:۴۸ 
روز ٢۸ مهر ۱۳۸٧
کلید واژه ها :کروماتیک پایین رونده، ر بکار، چنگ، ر بمل
 
درود بر یاران . 
در این بررسی برای  خواندن نت ربمل دقیق و صحیح ، می کوشیم از نتهای پیشین و پسین آن بهره گرفته و نتهای ر بکار و  دو  بکار  را در ذهن بازنگری می کنیم . 
ابتدا به دلیل حرکت پایین رونده کرماتیک از زیرترین این سه نت که  ر بکار  است بهره گرفته و با روشهای  گوناگون خوانش نت ‌ر  که نیکوترین آن همانا  بخشی از جاذبه دو ماژور  است  ر   دو  ، ر  را به درستی در ذهن می خوانیم و سپس با حس کروماتیک پایین رونده ، نیم پرده به سمت پایین و بم حرکت نموده ، آنگاه نت  ر بمل  را می خوانیم .
 سپس نیم پرده پایانی را به جای حرکت نیم پرده ای ، با استفاده از تمام دانش مقدماتی و پیشرفته خود در علم سلفژ  یافته  و یک نت  دو بکار دقیق می خوانیم . 
حتی پیشنهاد می شود بخش اول و دوم تمرین یعنی  ر   ربمل  خوانده شده و سپس با درنگی  حدود ١ دقیقه ، نت دو بکار خوانده شود تا توان بازنگری آنچه آموخته ایم فراهم آید . 
 این تمرین را با هم بخوانیم : 
4/4 
کلید سل برای خوانندگان دو گروه صدایی سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای دو گروه صدایی تنور و باس
 می سیاه  ر  سیاه   ر بمل سفید در میزان نخست
در میزان دوم  دو گرد
در ادامه تمرین کسر میزان 4/4 را به 2/4 دگرگون کنیم و این نتها را سلفژ کنیم :

2/4
 ر ‌چنگ    دو  چنگ   ر چنگ   ربمل  چنگ 
سپس کسر میزان 2/4 را به 3/4 دگرگون کنیم و چنین بخوانیم :
3/4
 فا سیاه  می  سیاه  می  بمل سیاه برای میزان نخست 
ر   بکار سیاه  ر بمل  سیاه  دو سیاه برای میزان دوم
لازم به یادآوری نیست که واپسین تمرین به جهت نوعی یادآوری دگرباره نت  می بمل  از نگاشته پیشین و همرهی آن با نت آموخته شده در این نگاشته یا همان نت ر بمل، می باشد . 
در دیگر نگاشته به بررسی پنجمین نت از دایره بمل ها خواهیم پرداخت . 
روحتان سرشار از دانایی و توانایی .  
*****************************************************
مباحث تکمیلی کروماتیک خوانی 
 نحوه خوانش نت  سل بمل  از دایره بمل ها
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi
 ساعت ۶:٠٧
 روز ٢۶ آبان ۱۳۸٧
کلید واژه ها : کروماتیک، زنجیره بمل ها، سل بمل، کروماتیک پایین رونده 
درود بر یاران .
مباحث خود در باب دایره بمل های سازنده در راستای شناخت فزونتر ساختار کروماتیک های پایین رونده ، ادامه داده واینک به نت سل  بمل می رسیم که نت پنجم از این دایره بمل ها می باشد .
نت سل بمل  میان دو نت سل و فا  قرار دارد و در حرکت پایین رونده خود باید ابتدا نت  سل  را در ذهن با کمک آکورد  دو ماژور  خوانده و سپس به نتی که با حس کروماتیک پایین رونده بلافاصله پس از این نت قابل خواندن است بیاندیشیم و با مقایسه آن دو در ذهن به جای بهره گیری از نت  ‌فا ، این بار تلاش می کنیم بدون کوچکترین اشتباهی، بلافاصله بعد از نت  سل ،همان نت نیم پرده ای که در حرکت پایین رونده به اندیشه وکالیستی ما می رسد را بخوانیم و با حفظ همین حس بدون هیچ درنگی و بدون کمک از نت پیشین به فا  برسیم و آن را  به درستی بخوانیم .
کلید سل برای خوانندگان  دو گروه صدایی سوپرانو و آلتو 
کلید فای خط چهارم برای خوانندگان گروههای صدایی تنور و باس 
3/4
 سل  سیاه   سل بمل سیاه    فا سیاه
اکنون در دیگر تمرین به ترکیبی از نتهایی که تا کنون فراگرفته ایم ، چنین می خوانیم :
با همان کلید سل  برای بانوان خواننده سوپرانو وآلتو و کلید فای چهارم برای دو گروه صدایی تنور و باس
4/4
لا سیاه    ر سیاه   سل سفید   برای میزان نخست
سل بمل  سفید   سل  سفید      برای میزان دوم
فا سیاه   می سیاه  سل سیاه  فا سیاه  برای میزان سوم
 سل بمل  سیاه  سل چنگ  سل بمل  چنگ    فا سفید  برای میزان چهارم
اینک تلاش می کنیم بدون یاری جستن از سایر نتها یک نت  دقیق وغیر فالش سل بمل  را ابتدا با ذهن و گوش آزموده خویش شنیده و آنگاه آن را بخوانیم .
در نگاشتی دیگر، به ششمین نت زنجیره بمل ها خواهیم پرداخت .
*******************************************************
نحوه خوانش نت دو بمل و مقایسه آن با نت سی 
 ششمین نت از دایره بمل ها
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۶:۳٢ 
 روز ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
کلید واژه ها :  سی، دو بمل، وکالیست، اونیسیون 
درود بر یاران . 
 اگر به یاد داشته باشیم در ادامه خوانش نتهای زنجیره کروماتیک ها ، به نت ششم این زنجیره رسیده ایم که در واقع همان  نت دو بمل  یا سی  است . 
درنگ کنیم و بپرسیم : نت دو بمل یا سی ؟
در واقع این دو نت یعنی دو بمل و سی، نتها اونیسیون یا یکتا آوای دارای دو نام گوناگون هستند . 
چرایی این دوگانگی را در ساختار گامی که مورد بررسی قرار می گیرد ، می یابیم . 
به بیانی دیگر نت دو بمل به جهت کروماتیک خوانی است که چنین نیم پرده ای و به سان دیگرنتهای دوازده گانه هر گام کروماتیک نگاشته و خوانده می شود . 
اما همین نت هنگامی که در گامی دیاتونیک  برای نمونه  گام دو ماژور جای می گردد  با نام واقعی  خود که نت سی بوده است و در ساختار طبیعی خویش که  همواره  نیم پرده نزدیکتر  از دیگر نتها به نت دو است .  چنانچه در ساختار شناسی این نت  گفتیم، سی همواره کششی درونی به  حل هارمونیک در نت دو دارد که در دانش هارمونی از همین ویژگی یکتای آن بهره فراوان برده می شود . 
بنابر آنچه گفته شد ، برای خواندن این نت نیاز به هیچ تدبیری نوین تر ازآنچه در ساختار شناسی آن بررسی شد نداریم و چنین می خوانیم :
 
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو 
کلید فای خط چهارم برای خوانندگان گروههای صدایی تنور و باس
کسر میزان  4/4
     در میزان نخست      سی  سفید   دو سفید    
 لا سفید   سی  سفید        در میزان دوم
 سل  سفید  سی  سفید         در میزان سوم 
دو  سیاه   سی سیاه   لا  سیاه   سی  سیاه   در میزان چهارم
و تمرین کروماتیک خوانی این درس چنین  خواهد بود :
 دو       سی    سی بمل   لا     لابمل    سل   سل بمل  
به یاد داشته باشید می توان هر تمرین در کشش های گوناگون و نیز در تنداها و ضرباهنگهای  دیگری نیز آزمود .

در نگاشتی دگر، واپسین نت از دایره بمل ها در کروماتیک خوانی را مورد بررسی قرار 
می دهیم و از آن پس به وادی دیگری وارد خواهیم شد .
واژه هایتان نگارگر کردار نیکویتان باد .
****************************************
 پایان باب سوم تعالیم وکالیست
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi  
ساعت ۸:۱۳ 
 روز ٢ فروردین ۱۳۸۸
کلید واژه ها : سلفژ، کروماتیک، دیاتونیک،
درود بر یاران .
در سالی که گذشت به گونه ای گسترده به نگاشتن در آموزه هایی که به گونه ای می توانست در راستای خوانش گامهای کروماتیک - که شالوده دانش هارمونی است- بس کاربردی باشد پرداختیم .
بدین شکل که ابتدا گامهای کروماتیک و سپس نشانگان دگرگون کننده دیز و بمل  را با نگاهی ریزبینانه بررسی کردیم . 
اگر به مجموعه نگاشته های باب سوم که در دو سال گذشته بررسی کردیم بنگریم  با اشاره به آنچه در باب گامهای دیاتونیک در باب دوم گفتیم و نیز جایگاه نتها در ذهن و سایر آموزه های نخستین باب اکنون می توانیم بیان داریم که به سطح قابل قبولی  از  دانش سلفژ و نت خوانی  و نیز  روشها و متدهای تخصصی تربیت گوش موسیقایی ،  دست یافته ایم .
اکنون در هفتمین سال نگارش این وبلاگ و در نخستین روزهای نوزایش هستی باید برای آینده این سراچه اندیشه هایی نو داشته باشیم . اکنون این یاران و همرهان من هستند که دیگر آموزه هایی را که برای خویش کاربردی می دانند را به جهت بررسی در این وبلاگ به پیشنهاد و طرح کنند .
با سپاس از شما یاران.
نوین روزتان نیک .
 رابعه رضوی علوی 
(عسل)
بهار 1388 
ایران - تهران
********************************************************
در نوشتار دگری ، آرشیو تابستان تا پایان زمستان 1388 خورشیدی 
  را با هم مرور خواهیم کرد .
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی  همین وبلاگ است . 
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن  2016 تا آگوست 2016 من ، بیابید . 
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو 
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/21
  • کلمات کلیدی: کروماتیک ,میزان ,سیاه ,بکار ,رونده ,خوانش ,پایین رونده ,برای خوانندگان ,کروماتیک پایین ,کلید واژه ,نویسنده رابعه ,کروماتیک پایین رونده ,نویسنده
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها