my vocalist soprano archive spring - summer 2007-author:me - rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

نحوه خوانش گام سل ماژور کروماتیک پایین رونده
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۱٢:۴۵ 
 روز ٧ اردیبهشت ۱۳۸۶
کلید واژه ها :
سل اکتاو، سل ماژور کروماتیک، سی بمل، سوپرانو 
درود بر یاران
در این نگاره تلاش خواهیم کرد تا به چگونگی خوانش گام  سل ماژور کروماتیک پایین رونده  بپردازیم وعرایضی کمابیش مفصل که در پس آن خواهم نگاشت .
اکنون به بررسی ساختار گام  سل ماژور کروماتیک  پایین رونده 
می نشینیم .
الف- نخستین نت سازنده گام  همانند مقال پیشین نت سل است .اما با این تفاوت که از فرازین نت گام در مقال گذشته یعنی نت سل اکتاو آغاز می کنیم و به نت فرودین آن یعنی نت  سل میانه خواهیم رسید.طبعاً به غیر از خوانندگان سوپرانو -اگر به راستی توانایی خواندن این نت بسیار دشوار از نظر خوانش صحیح را داشته باشند  سایرین باید نت اجرایی خود را در محدوده توانایی خویش به یک گام پایین تر منتقل کنند  و نت  سل اکتاو را بخوانند .
ب- دومین نت سازنده گام  نت   سل بمل - اکتاو  است که برای خوانش آن باید از نت پسین آن یعنی نت  فا اکتاو بهره گیریم . برای خواندن این نت ابتدا در ذهن نت فا را به درستی می یابیم و سپس با تمرین اکتاو خوانی نت فاصله هشتم  اکتاو آن را  می خوانیم . 
سپس تلاش می کنیم نتی  که در فاصله نیم پرده پایین تر از نت سل - اکتاو  و نیم پرده بالاتر از نت  فا- اکتاو  باشد  را یافته و چنان آوایینه آن را تغییر می دهیم که  سل بمل دقیق به دست آید .
. توجه داشته باشید که حس پایین روندگی را در صدای آواز شما نمایان باشد 
پ- چهارمین نت سازنده گام  نت می اکتاو است که به سادگی و با کمک تمرین  فاصله سوم نت دو در ذهن  و سپس خواندن اکتاو آن قابل دستیابی است .  
ت - پنجمین نت سازنده گام نت  می بمل - اکتاو  است که  باید از نت پسین آن و ششمین نت گام یعنی  ر  اکتاو برای خواندن آن بهره گیریم. این همه به سادگی با کمک بخش بالایی تمرین جاذبه دو ماژور  ر اکتاو  دو اکتاو  می  ر  دو  قابل خواندن است .
سپس تلاش می کنیم نتی را بیابیم که در فاصله نیم پرده پایین تر از نت  می  اکتاو و نیم پرده بالاتر از نت  ر اکتاو  باشد و آنگاه چنان تغییر آوایینه اش می دهیم که به نت واقعی  می  بمل اکتاو برسیم .
ث- نت هفتم گام مزبور  دو - اکتاو  است که البته باید به یاد داشته باشیم  چون نت پیش از آن  ر بمل اکتاو یا دو دیز اکتاو   در فاصله دو نت ششم و هفتم ماژور بوده  ناخواناست . 
با احتساب دوازده نت بودن گام کروماتیک ،  بی درنگ و به آسانی پس از نت  ر  اکتاو  با کمک تمرین   اکتاو  و دوی میانی خوانده می شود .  
ج- نت هشتم گام سی  است که نیاز به هیچ درنگی ندارد و با کمک تمرین  گام دو ماژور دیاتونیک پایین رونده  
 دو سی لا سل فا می ر دو  در دومین نت قابل دستیابی و خوانش است .
چ- نت نهم این گام  کروماتیک  سی بمل  است که برای خواندن آن باید از دهمین نت گام  بهره جوییم .
 نت دهم  ، لا  است که با کمک تمرین  آکورد  فا  لا   دو  به سادگی قابل اجراست. پس از خواندن نت  لا  اکنون در جستجوی نتی هستیم که نیم پرده از نت سی  پایین تر  و نیم پرده از نت  لا  بالاتر باشد . پس از یافتن چنان تغیر آوایینه می دهیم که درست به نت  سی بمل   برسیم .
ح - نت یازدهم گام ؛ همانا نت  لا بمل  است که برای خوانش آن باید از واپسین نت سازنده گام ، نت دوازدهم یا نت سل  بهره گیریم که به آسانی و با کمک  تمرین فاصله پنجم نت دو  قابل خوانش است . در پایان تلاش می کنیم نتی را بیابیم که به مقدار نیم پرده از نت  لا  پایین تر و به اندازه نیم پرده از نت  سل  بالاتر باشد و با تغییر آوایینه به نت  لا بمل دقیق و صحیح می رسیم .
 در پایان تمرینی را برای مهارت فزونتر در اجرای گام  سل ماژور کروماتیک پایین رونده  می خوانیم :
   ۴/۴
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای دو گروه صدایی تنور و باس
میزان نخست 
 سل  اکتاو  سیاه   سل بمل  اکتاو چنگ     فا  اکتاو  سیاه     می  اکتاو سیاه     می بمل اکتاو  چنگ 
   ر اکتاو  سیاه    دو اکتاو سیاه   سی   سیاه  سی بمل سیاه  میزان دوم
 لا  سیاه   لا بمل  سیاه   سل  سفید   میزان سوم
  در مقال آینده به نحوه خوانش گام  لا ماژور کروماتیک بالا رونده  خواهیم پرداخت .
عریضه  متصل : از دوستانی که در مورد آموزش سازهای گوناگون از این جانب پرسش داشتند به همگان فقط یک توصیه دارم : پیش از آموختن هر سازی ابتدا به فراگیری تئوری موسیقی بپردازید و ترجیحاً  نزد هر فردی که ادعای آموزش دارد هم قدم رنجه نفرمایید . گاهی از دیدن این همه استاد مسلم در آموزش تئوری موسیقی شگفت زده می شوم . خواهشمند است نخست  مطالعه کتابهای مرجع  از جمله آثار گرانبهای استاد  مصطفی کمال پورتراب در این زمینه را پیشه خویش سازید  مفید خواهد بود 
***************************************************************
نحوه خوانش گام  لا ماژور کروماتیک بالا رونده
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۵:۴۵
 روز ۱٠ خرداد ۱۳۸۶
کلید واژه ها : وکالیز ، وکالیست ، سینگر
 دو ماژور دیاتونیک پایین رونده، لا ماژور کروماتیک بالارونده
درود بر یاران .   
در این مقال نیز در ادامه زنجیره نگاشته های بخش سوم آموزه های وکالیست؛ به چگونگی خوانش گام کروماتیک دیگری خواهیم پرداخت .
در این نگاشته چگونگی خوانش گام  لا ماژور کروماتیک بالا رونده   را بررسی خواهیم کرد :
نتهای سازنده گام این گونه است :
الف- نخستین  نت ، لا  است که به سادگی و به کمک آکورد   فا   لا  دو  ، با کمک فاصله سوم نت فا قابل دستیابی است  و می توان آنرا خواند .
ب-  دومین  نت ، لا دیز  است که برای خواندن آن  از نت پسین خویش بهره می گیریم که همانا نت سوم گام یعنی نت  سی  می باشد . 
 برای  درست خوانده شدن نت سی ، با تمرین  گام دو ماژور دیاتونیک پایین رونده   دو سی  لا سل فا می ر دو و  در نت دوم این تمرین به  سی خواهیم رسید .
 اکنون تلاش می کنیم نتی را بخوانیم که در بازه  نیم پرده از نت لا  بالاتر و نیم پرده از نت سی پایین تر  قرار داشته باشد و چنان آوایینه اش را دگرگون می سازیم که درست به نت  لا دیز  اصلی برسیم و آن را بخوانیم 
پ- چهارمین  نت دو اکتاو  است که به سادگی با خوانش تمرینهای اکتاو خوانی نتها در نت پایه خویش یعنی دو  و دو اکتاو  قابل خواندن است . 
ت- پنجمین  نت  دو دیز  اکتاو است که برای خواندن آن باید از  نت ششم گام حاضر یا  ر اکتاو  بهره گیریم . این نت نیز به سادگی  با کمک اکتاو خوانی نت   ر  ر اکتاو دست یافتنی است .  
اکنون می کوشیم نتی را بیابیم که در بازه  نیم پرده از نت دو  اکتاو  بالاتر و نیم پرده از نت ر اکتاو  پایین تر  جای گیرد  سپس چنان آوایینه اش را دگرگون می سازیم که به درستی به نت  دو دیز اکتاو خوانده شود .
ث- هفتمین نت سازنده گام  می  اکتاو  است که استثنای گامهای بزرگ بالارونده در فواصل ششم و هفتم بوده و با کمک تمرین جاذبه دوماژور در بخش دوم  تمرین  می  اکتاو   ر  اکتاو  دو  اکتاو  ، آنرا می یابیم و می خوانیم .
ج- هشتمین نت سازنده گام  نت  فا  اکتاو است که به گونه ای طبیعی تنها نیم پرده از می اکتاو  فاصله دارد و به سادگی از راه  بخش دوم جاذبه دو ماژور  به نوا می آید .
چ- نهمین نت سازنده گام  فا دیز اکتاو است که برای خواندن آن از  نت دهم گام که همانا نت  سل  اکتاو است یاری
 می جوییم . این نت نیز با کمک واپسین بخش جاذبه دو ماژور  یا تمرین سل اکتاو  فا  اکتاو  می اکتاو ر اکتاو  دو اکتاو به دست می آید . سپس نتی را می یابیم که نیم پرده از نت  فا اکتاو  بالاتر و نیم پرده از نت  سل  اکتاو پایین تر باشد و چنان تغییر آوایینه می دهیم که نت  فا دیز  اکتاو را به درستی یافته و بخوانیم .
ح - یازدهمین نت  سل دیز  اکتاو است که برای خواندن آن از دوازدهمین و واپسین نت سازنده گام  یعنی نت  لا اکتاو است  یاری گرفته و ابتدا با تمرین اکتاوخوانی نت لا  لا اکتاو ، دوازدهمین نت سازنده گام لا ماژور کروماتیک بالارونده خوانده می شود . سپس نتی را می یابیم که در بازه  نیم پرده بالاتر از  سل  اکتاو  و  نیم پرده پایین تر از لا اکتاو قرار گرفته باشد که با تغییر آوایینه به درستی به سل دیز - اکتاو دقیق و صحیح دست می یابیم .
خ- برای نهادینه شدن گام در ذهن چنین می خوانیم :
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو 
کلید فای خط چهارم برای دو گروه صدایی تنور و باس
   ۴/۴
  لا  سیاه  لا دیز  سیاه  سی سیاه  دو  سیاه در میزان نخست 
 دو دیز  اکتاو  سیاه   ر  اکتاو سیاه   می  اکتاو سفید در میزان دوم
 فا  اکتاو سفید   فا دیز  اکتاو سیاه  سل اکتاو سیاه در میزان سوم
 سل دیز  اکتاو  سفید  لا  اکتاو  سفید در میزان چهارم
در مقال آینده به نحوه خوانش گام لا ماژور کروماتیک پایین رونده  خواهیم پرداخت .
 عریضه متصل  نخست: فراموش نکنید که تمرینات گام مزبور را با توجه به محدوده صدایی خویش می توانید به یک اکتاو پایین تر آنچه در این نگاشته گذشت  انتقال دهید تا دچار فالش گونگی نشوید .
عریضه متصل دوم :  در مورد ریشه واژه  وکالیست  پرسیده بودند . همانگونه که   توضیح دادم ،  وکالیز ریشه واژه وکالیست به معنای  ملودی گسترده بی کلام و فقط با ادای حروف صدادار  است و صفت دارندگی آن کلمه  وکالیست  که خوانشگر آواها معنا می گیرد .
سینگر یا خواننده در معنای خاص موسیقایی اما  تفاوتهای بسیاری در سبک اجرایی با وکالیست دارد .از جمله آنکه وکالیست ، غالبا هجاها و آواها را همرهی می کند اما خواننده ، با شعر وکلام ، اثر را اجرا می کند . البته گاهی نیز هر دو صفت در یک فرد خوانشگر همچو من خلاصه می گردد. 
اندیشه تان راهگشای کردارتان باد .
***************************************************************************
نحوه خوانش گام  لا ماژور کروماتیک پایین رونده 
 نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
  ساعت
 4:39‎
 روز ٧ تیر ۱۳۸۶
کلید واژه ها :
جاذبه دوماژور، لا - میانه، سی بمل، می بمل
 
درود بر یاران . 
در این مقال بر آنیم که به چگونگی خوانش گام  لا ماژور کروماتیک پایین رونده  بپردازیم. 
همانند نگاشته های گذشته   نتهای سازنده این گام و نحوه خوانش آنها را بررسی خواهیم نمود :
 نخستین  نت  لا اکتاو  است . به طور یقین این نت باید یک  اکتاو پایین تر خوانده شود . 
 ابتدا جایگاه نت  لا  را در ذهن یافته  و سپس با کمک تمرین  اکتاو خوانی  به خواندن درست این نت بپردازیم . 
 تنها کافی است نت  لا میانه  را با مدد از فاصله سوم نت فا  در آکورد فا ماژور  را بخوانید و نیم پرده -  نیم پرده به سمت پایین و  بم  تر آنرا بیابیم و بخوانیم .
ب - دومین نیم پرده  لا بمل  است که برای خواندن آن باید از سومین نیم پرده گام که همانا نت  سل  است بهره گیریم .  اگر در گام بالا و یا گام پایین این نت  را می خواندید  آن را با کمک آکورد دو ماژور  و فاصله پنجم نت دو به آوا آورید و سپس نتی را می خوانیم که نیم پرده از نت  لا  پایین تر  و نیم پرده از نت سل بالاتر باشد . آنگاه چنان تغییر آوایینه  می دهیم که درست به نت  لا بمل  برسیم و آن را نیک بنواییم .
پ - چهارمین  نت سل بمل  است که برای خوانش آن باید از نت پنجم گام یعنی نت  فا  یاری جوییم و آن را به کمک بخشی از جاذبه دو ماژور    فا    می  ر  دو و  در نخستین نت ِ جاذبه دو ماژور   به  درستی بخوانیم .
 آنگاه نتی را جستجو کنیم که نیم پرده پایین تر از نت  سل  و نیم پرده بالاتر از نت  فا  قرار داشته باشد و سپس چنان تغییر آوایینه اش می دهیم که درست به نت  سل بمل  دقیق و صحیح برسیم .  
ت -  ششمین نت می  است که در فاصله نیم پرده ای طبیعی از نت  فا  قرار دارد و در نتیجه به سادگی با کمک تمرین فاصله سوم از نت  دو  خوانده  می شود .
ث - هفتمین نت  می بمل  باید باشد که چون استثنای گامهای بزرگ  میان درجات پنجم و چهارم  از بالا به پایین  یا همان ششم و هفتم   از پایین  به بالا  است  خوانده نشده و به جای آن نت  ر  که فاصله دیاتونیک از نت  می  دارد را به کمک گام دو ماژور دیاتونیک و  دومین نت سازنده گام مزبور می خوانیم .
ج - هشتمین  نیم پرده ، ر بمل است که برای خواندن آن باید از نهمین نت ِ سازنده گام  یعنی  دو  بهره گرفت .
  این نت نهم که دیگر نیاز به توضیح ندارد و پایه بیشتر تمرینات بوده است . پس آن را خوانده و سپس نتی را 
می جوییم که نیم پرده پایین تر از نت  ر و به همین اندازه بالاتر از نت دو  باشد .
 اینجا مبنا را نت دو میانه در نظر گرفتیم  و آن چنان آوایینه اش را دگرگون می سازیم که درست به نت  ر بمل دقیق دست یابیم و آن را بخوانیم .
چ - دهمین نت سی  است که به طور طبیعی  نیم پرده از نت دو  با یک کشش طبیعی  قرار دارد و از همین کشش و خاصیت ناپایداری نت سی به راحتی آن را می خوانیم . 
ح - یازدهمین نت  سی بمل  است که برای خوانش آن باید از واپسین  و دوازدهمین نت گام یعنی  لا  بهره جوییم 
 نیاز به یادآوری نیست که این نت اکنون یا در جایگاه اصلی خود  به صورت  نت لای میانه  و یا به صورت اکتاو پایین یا به اصطلاح نت  لای منفی یک  ۱-  خوانده می شود  . 
پس آن که این نت را به کمک جاذبه دو ماژور در بخش بم آن  لا اکتاو پایین و  سی اکتاو پایین  و دو میانه  خواندیم یا در صورت حفظ جایگاه اصلی به کمک آکورد  فا ماژور و نت فاصله سوم پایه آکورد ،یافتیم، آنگاه  نتی را جستجو می کنیم که در فاصله نیم پرده از  سی  پایین تر و  نیم پرده  از نت  لا  بالاتر باشد و آنگاه با دگرگونی آوایینه سرانجام نت سی بمل   به نیکی خوانده خواهد شد .
خ -  در پایان این تمرین را جهت تثبیت گام  لا ماژور کروماتیک پایین رونده  در ذهن می خوانیم : 
    ۴/۴
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای دو گروه صدایی تنور و باس 
لا اکتاو  سیاه    لا بمل  سیاه   سل  سیاه   سل بمل  سیاه  در میزان نخست
 فا  سفید   می سیاه می بمل  چنگ  ر  چنگ در میزان دوم
 دو سفید   سی سیاه  سی بمل  سیاه در میزان سوم
 لا  گرد در میزان چهارم
در مقال آینده نحوه خوانش گام  سی ماژور کروماتیک بالا رونده  را از نظر خواهیم گذراند .
روح پندارتان سرشار از دانسته های نیک باد . ***************************************************************
نحوه خواندن گام سی ماژور کروماتیک بالا رونده
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi
ساعت  7 :30 
روز ۱۱ امرداد ۱۳۸۶
کلید واژه ها :
فا دیز، آکورد فا ماژور، دو ماژور دیاتونیک پایین رونده، آوایینه
 
درود بر یاران .
در یکی از مباحث پایانی بخش کروماتیک خوانی به نحوه خواندن گام  سی ماژور کروماتیک بالا رونده  خواهیم پرداخت .
نخستین نت  سی میانه  است  . نکوتر است  آن را یک اکتاو پایین تر اجرا نموده و به عبارتی نت ‌سی اکتاو پایین تر یا را بخوانیم  که به وسیله تمرین  جاذبه دو ماژور  قابل دستیابی است:  دو میانه  و سی اکتاو پایین .
 ب- دومین نت  دو  است که به طور طبیعی در فاصله نیم پرده ای از نت پیشین خود قرار دارد و با حفظ کشش طبیعی سی به دو   به آسانی دست یافتنی است . 
 پ- سومین نت   دو دیز  است که برای خواندن آن باید از نت  ر  یا چهارمین نت سازنده گام  بهره گرفت . نیز به کمک بخش دوم جاذبه دو ماژور سی  دو   ر  دو  به درستی خوانده خواهد شد .
 اکنون تلاش می کنیم نتی را بیابیم که نیم پرده بالاتر از نت ِ دو  و نیم پرده پایین تر از نت  ر  باشد .
  آنگاه چنان آوایینه اش را دگرگون می سازیم که درست به نت دو دیز  برسیم  
ت- پنجمین نت  ر دیز  است که برای خواندن اش از ششمین نت سازنده گام که همانا  می  است بهره گیریم . برای خوانش نت ششم از آکورد  دو ماژور یا تمرین فاصله سوم  بهره گیریم و نت  می  را به درستی بخوانیم . اکنون نتی را جستجو کنیم که در فاصله نیم پرده بالاتر از  ر  و نیم پرده پایین تر از می  قرار داشته باشد . آنگاه چنان آوایینه آن را دگرگون می سازیم که درست به نت  ر دیز دقیق برسیم.
ث- هفتمین نت سازنده گام  فا  است که به طور طبیعی در فاصله نیم پرده از نت پیشین خود یعنی می  قرار دارد  و برای خواندن آن از بخشی دیگر از جاذبه دو ماژور بهره می گیریم : ر   دو    فا   می  .
ج- هشتمین نت سازنده گام  فا دیز  است که برای خوانش آن باید از نت نهم گام یا همانا نت  سل بهره جوییم . خواندن این نت نیز به کمک  آکورد  دو ماژور  یا تمرین فاصله پنجم نت  دو با یافتن سل به آسانی قابل خواندن است. اکنون تلاش می کنیم نتی را بیابیم که نیم پرده بالاتر از نت  فا  و درست به همین مقدار پایین تر از نت  سل  باشد . سپس با دگرگونی آوایینه آن را به نت  فا دیز دقیق می رسانیم .  
چ- دهمین نت سازنده گام  نت  لا  است که برای خواندن آن از فا ماژور  بهره می گیریم .
 .  فا   لا   دو  و در فاصله سوم از نت پایه آکورد ، آن را به درستی می خوانیم 
خ- یازدهمین نت سازنده گام نت  لا دیز  است که برای خواندن آن باید از واپسین و دوازدهمین نت گام یعنی  سی  بهره می گیریم . لازم به یاد آوری نیست که این نت یک اکتاو پایین تر از محل واقعی خود فرض شده است . برای خواندن آن نیز از تمرین  گام دو ماژور دیاتونیک پایین رونده  بهره می گیریم :  دو اکتاو  سی   لا سل فا می ر دو
 اکنون به نتی می اندیشیم که در فاصله نیم پرده بالاتر از نت  لا ،  نیز نیم پرده پایین تر از نت  سی  قرار داشته باشد با دگرگونی آوایینه به نت لا دیز دقیق و صحیح می رسیم .
د - برای تثبیت جایگاه  گام سی ماژور کروماتیک بالا رونده  در ذهن چنین می خوانیم :
  ۴/۴ 
در کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
در کلید فای خط چهارم برای دو گروه صدایی تنور و باس
 سی  یک اکتاو پایین تر    سیاه    دو سیاه    دو دیز  سیاه   ر  سیاه در میزان نخست
  میزان دوم    ر دیز  سیاه     می  سفید    فا   سیاه 
   میزان سوم  فا دیز  سیاه   سل  سفید   لا  سیاه 
سی  گرد میزان چهارم
 در نگاشته آینده به واپسین مقال باب سوم تعالیم وکالیست در باب  کروماتیک خوانی  خواهیم پرداخت . امید که تمام نگاشته های این باب را به نکویی خوانده و به ذهن سپرده باشید . 
اندیشه تان راهگشای فرداهای نکوتر باد .  
**********************************************************************
نحوه خوانش واپسین گام ماژور کروماتیک -  سی ماژور پایین رونده
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٢:٢۱ 
روز ۱۵ شهریور ۱۳۸۶
 کلید واژه ها : سی ماژور کروماتیک ، آوایینه، سی بمل ، نت فا ی پنهان
 
درود بر یاران . 
اگر از مطالب پیشین به یاد داشته باشیم ؛  در این باب از تعالیم وکالیست به چگونگی خوانش گامهای کروماتیک پرداختیم.  
در نگاشت امروز به آخرین سخن از رشته مقالات باب سوم تعالیم وکالیست   کروماتیک خوانی  خواهیم پرداخت و در این راستا نیز تنها گام باقی مانده از سری ماژورهای بالا یا پایین رونده را که همانا گام  سی ماژور کروماتیک پایین رونده باشد را بررسی خواهیم نمود و به شیوه سایر گامها ابتدا به ساختار گام   نگاهی می افکنیم : 
الف - نخستین نت سازنده گام   نت  سی  است  که اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که  وکالیست هایی که گستره آوایی به جز سوپرانو دارند باید آن را به تناسب آوای خویش به یک اکتاو پایین تر انتقال دهند . 
در این نگاره نیز  انتقال را برای این سه رده آوایی اصلی  آلتو  تنور  باس انجام می دهیم و گام مورد نظر خود را به یک اکتاو پایین تر منتقل می سازیم . بنابراین نت  سی منتقل شده را از سی اکتاو بالا یعنی  سی ۱ را  یک اکتاو پایین تر یعنی  سی میانه  می خوانیم . برای خواندن این نت نیز کافی است از   اکتاو جاذبه دو ماژور  بهره گرفته و بخوانیم   دو اکتاو  سی  و بدین ترتیب نت مورد نظر خوانده خواهد شد .
ب - دومین نیم پرده سازنده گام  نت  سی بمل است که برای خوانش آن باید از سومین نیم پرده سازنده گام یعنی  لا  بهره گیریم .
 نت  لا  نیز به سادگی از طریق بخشی از تمرین جاذبه دو ماژور  لا   سی   دو  یا آکورد   فا   لا   دو  قابل خواندن است . سپس تلاش می کنیم نتی را بیابیم که نیم پرده بالاتر از نت  لا  و نیم پرده پایین تر از نت سی  باشد . آنگاه چنان آوایینه اش را تغییر می دهیم که درست به نت  سی بمل  برسیم و آن را بخوانیم . 
پ - چهارمین نت سازنده گام   نت  لا بمل  است که برای خواندن آن باید از نیم پرده پنجم این گام کروماتیک که همان نت  سل  است کمک گیریم . خواندن نت  سل  نیز بسیار آسان  به کمک تمرینات فاصله پنجم  نت دو  در گام دو ماژور دیاتونیک  ، فاصله پنجم  دو  و سل  قابل دستیابی است .
سپس نتی را جستجو می کنیم که در فاصله نیم پرده پایین تر از نت  لا  و درست به همین اندازه بالاتر از نت  سل  باشد. تیونینگ یا آوایینه آن را دگرگون می سازیم تا به درستی به نت  لا بمل  برسیم و آن را به آوا آوریم.
ت - ششمین نت سازنده گام  سل بمل  است که باید به شیوه بندهای پیشین از نت پسین آن یعنی نت هفتم گام بهره گیریم . این نت هفتم  فا  است . سپس نتی را باید یافت که نیم پرده بالاتر از نت  فا  و نیم پرده پایین تر از نت سل  باشد  سپس با دگرگونی آوایینه  درست به نت  سل بمل  می رسیم .  اما نکته اصلی این تمرین آن است که نت هفتم یعنی فا خوانده نخواهد شد و فای پنهان نام می گیرد .
 پس از یافتن نت سل بمل ،  دیگر نیازی نیست فا  خوانده شود  و به جای آن نت  می  پس از سل بمل خوانده می شود که استثنای گامهای پایین رونده کروماتیک  در فواصل ششم و هفتم از بالا به پایین  است .
ث - هفتمین نت سازنده گام  می  است که به آسانی از راه تمرین فاصله سوم نت دو   قابل خواندن است . 
 دو  و می  و نیز آکورد دو ماژور : دو - می - سل .
ج- هشتمین نت سازنده گام  می بمل  است که برای خوانش آن باید از نهمین نت سازنده گام یعنی  ر یاری جوییم و  برای خواندن  ر  کافی است از تمرین  گام خوانی در گام دو ماژور دیاتونیک بالا رونده کمک گیریم .   
 دو  ر  تا  رسیدن به  دو اکتاو
سپس به جستجوی نتی می پردازیم که نیم پرده بالاتر از   می  و نیم پرده پایین تر از نت  فا   باشد . با تغییرآوایینه اش به درستی به نت  می بمل  می رسیم  و آن را می خوانیم .  آنگاه
چ - دهمین نت سازنده گام ، ر بمل  است که برای خوانش آن باید از یازدهمین نت سازنده گام یعنی  دو  بهره جوییم . نت والای  دو  که به سهولت به عنوان مادر سایر نتها در ذهن جای گرفته است  را می خوانیم . سپس نتی را جستجو می کنیم که نیم پرده پایین تر از نت  ر   و به همین میزان بالاتر از نت  دو  باشد . سپس با تغییر آوایینه به درستی نت  ر بمل  را یافته و می خوانیم .   
ح - دوازدهمین و آخرین نت سازنده گام ؛  سی یک اکتاو پایین تر است . این نت نیز با تمرین ساده  سی  اکتاو پایین  و  سی میانه  یا بخشی از جاذبه دو ماژور یا تمرین  دو   سی اکتاو پایین تر  دو   خوانده خواهد شد . 
خ - اکنون این تمرین را برای تثبیت جایگاه واپسین گام کروماتیک ماژور خواهیم خواند :  
 
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
کلید فا برای دو گروه صدایی تنور و باس
۴/۴
 سی میانی  سفید + سی  بمل  سیاه  + لا  سیاه  برای میزان یکم
 لا - بمل  سیاه + سل سفید  + سل - بمل  سیاه  برای میزان دوم
 فا  فقط در ذهن خوانده می شود
  می  سفید  + می بمل  سیاه + ر  سیاه در میزان سوم
  ر بمل  سیاه  + دو  سفید و
  سی یک اکتاو پایین تر سیاه در میزان چهارم
عریضه متصل : امید که تمامی تمرینات باب سوم تعالیم وکالیست  را با دقت بسیار دنبال نموده و تمریناتش را با دقت افزون تر را اجرا کرده باشید . در دو مقال آینده به جمع بندی مباحث و یکی دو نکته کلیدی ناگفته در این باب خواهیم پرداخت تا هر چه بیشتر به شما یاران وکالیست یاری رسانم .  
عریضه منفصل 1 : راستی ای کاش می شد آموزش از طریق دنیای مجازی به همان میزان دنیای حقیقی تاثیر مادی و معنوی برای آموزگار داشته باشد . اگر چنین بود  وبلاگ نویس را ؛ فردی   بدون شغل خطاب نمی کردیم ــــ در راستای تاسیس اداره اشتغال وکالیست .
عریضه منفصل 2 : در مورد ؛ مقوله دات کام شدن ؛ بودجه کافی فعلا در دست نیست .
امید آنکه هر انسانی به جایگاه درست خویش در عالم هستی گام نهد .
تا درودی دگر بدرود .
********
در نوشتار دگری آرشیو پاییز 1386 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی را با هم مرور خواهیم کرد .
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی  همین وبلاگ است . 
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن  2016 تا آگوست 2016 من ، بیابید . 
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو 
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/18
  • کلمات کلیدی: اکتاو ,پرده ,ماژور , است , اکتاو ,سازنده ,ماژور کروماتیک ,برای خواندن ,اکتاو پایین ,پرده پایین ,پایین رونده ,ماژور کروماتیک پایین ,کروماتیک پای
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها