my vocalist soprano archive - winter 2007 - author : me - rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

نحوه خوانش گام فا ماژور کروماتیک بالا رونده
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi
  ساعت ۸:۴۸
روز ٢۸ دی ۱۳۸۵
کلید واژه ها : فا ماژور کروماتیک بالارونده ، دو اکتاو ، فا اکتاو
 
درود بر یاران  .
الف- نخستین نت سازنده گام مزبور نت  فا می باشد که با استفاده از تکنیک  جایگاه نتها در ذهن  باب دوم تعالیم وکالیست  و یا با مدد از تمرین جاذبه دو ماژور این نت را به راحتی می توان خواند .
ب- دومین نت سازنده این گام نت  فا دیز را به مثابه پلی در نظر می گیریم که برای خوانش این نت باید از نت سوم این گام کروماتیک ، یعنی سل  بهره جست .
 بدین جهت ابتدا سومین نت سازنده این گام را با استفاده از تمرین فاصله پنجم نت دو  به آسانی می خوانیم . 
آنگاه  تلاش می کنیم نتی را بیابیم که در فاصله ای نیم پرده ای از  دو نت   فا  و  سل   قرار داشته باشد . به تدریج چنان آوایینه آن را تغییر می دهیم تا نت   فا دیز اصلی و دقیق  به دست آید .
حال برای تثبیت این سه نت ابتدایی گام چنین می خوانیم : 
4/4 
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو و کلید فای خط چهارم برای خوانندگان گروههای صدایی تنور و باس
فا  سفید  فا دیز  سیاه   سل  سیاه
در این مرحله هم نت دوم و هم نت سوم را یافته ایم .
پ- چهارمین نت سازنده گام  یا نت  سل دیز
نیز پنجمین نت گام ابتدا نت سل را در ذهن خوانده و سپس نت لا را بوسیله جاذبه دو ماژور و یا به کمک دومین نت سازنده آکورد فا ماژور می خوانیم . 
سپس تلاش می کنیم نتی را بیابیم که در بین دو نت سل  لا  قرار داشته باشد و به تدریج آوایینه آن را کاملاً منطبق بر این فاصله نیم پرده ای از هر یک از نتهای سل و لا می کنیم و نت  سل دیز سرانجام ، بدین طریق خوانده خواهد شد و با این تمرین در ذهن باقی خواهد ماند .  
4/4 : کلید سل بانوان خواننده سوپرانو و آلتو و کلید فای خط چهارم برای گروههای صدایی تنور و باس 
فا  سیاه    فا دیز   سیاه   سل   چنگ  سل دیز   چنگ  لا  سیاه 
ت- ششمین نت سازنده این گام ، نت لا که برای یافتنش ابتدا نت دو اکتاو را به نسبت نت دو میانه می خوانیم و سپس نیم پرده در ذهن بم تر می شویم و به نت سی می رسیم- این تمرین در عین حال برای خوانش نت هشتم گام هم مفید است- اکنون ما نتی را می خوانیم که از حیث آوایینه آن چنان تغییر یابد که دقیقاً در فاصله نیم پرده از نتهای  لا - سی  قرار می گیرد و لا دیز نام دارد.
در عین حال ، پس از پایان این بخش از تمرین کروماتیک خوانی ، نتهای هفتم و هشتم هم بدین سان به سهولت، خوانده می شوند .
ث- هشتمین نت سازنده گام فا ماژور کروماتیک بالا رونده ، دو اکتاو نام دارد .     
این تمرین کلی برای خواندن آنچه تا کنون آموخته ایم ، بس نیکوست :
 فا  چنگ    فا دیز  چنگ  سل  چنگ  سل دیز  چنگ   لا  چنگ   لا دیز چنگ 
سی  چنگ  دو اکتاو  چنگ 
ج- نهمین نت سازنده گام ، نت  دو دیزاکتاو است 
   برای خواندن آن باید نتی  را بیابیم که در فاصله نیم پرده ای از نتهای  دو اکتاو - ر اکتاو  قرار داشته باشد و با تغییر آوایینه ، می توانیم به تدریج به نت  دو دیز  دقیق و صحیح برسیم و آن را بخوانیم .
چ - یازدهمین نت این گام نت می اکتاو است که برای خوانش آن ابتدا نت می را با کمک آکورد  دو ماژور و فاصله سوم سازنده آکورد یعنی می در ذهن مرور می کنیم و سپس نت  می اکتاو ،  را با استفاده از تکنیک اکتاو خوانی  می خوانیم .
ح- دوازدهمین و آخرین نت سازنده گام فا ماژور کروماتیک بالا رونده  نت  فا اکتاو بوده که با آسانی با کمک تکنیک اکتاو خوانی ، قابل خواندن  است . 
 
برای تثبیت کامل این گام  در ذهن خویش ، چنین می خوانیم  :
 فا  چنگ    فا دیز دولا چنگ   سل  دولا چنگ   سل دیز دولا چنگ  لا دولا چنگ
لا دیز  دولا چنگ  سی  دولا چنگ  دو دولا چنگ  دو دیز دولا چنگ  ر چنگ  
ر دیز  چنگ   می چنگ   فا  چنگ 
در مقال آینده به نحوه خوانش گام فا ماژور کروماتیک پایین رونده خواهیم پرداخت .
 امید که هماره تواضع در هنر را سرلوحه امور خویش قرار دهید . 
*****************************************************************
نحوه خوانش گام  فا ماژور کروماتیک پایین رونده + چهارمین سال نگارش وبلاگ وکالیست سوپرانو
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱٢:٢٧ 
 روز ۴ اسفند ۱۳۸۵
کلید واژه ها : 
فا ماژور کروماتیک پایین رونده، فا اکتاو، کروماتیک خوانی، ر بمل اکتاو
 
درود بر یاران . 
در این مقال ، مباحث خویش در باب نحوه خوانش گامهای کروماتیک را ادامه خواهیم
داد . 
چنانچه از مقال پیشین به یاد دارید در راستای کروماتیک خوانی گامها ،  ابتدا از نت پایه گام مورد نظر که در این مبحث  نت فا  است و به تناسب، آن مجموعه نتها را  بالا رونده یا پایین رونده می سازیم  .
الف-  نخستین نت سازنده گام ، فا اکتاو  را با استفاده از روش  اکتاو خوانی نتها  به درستی می یابیم  و با توجه به محدوده صدایی خویش ،  به نوا می آوریم. برای یافتن نت پایه از روش جایگاه نتها در ذهن بهره می گیریم .
ب- دومین نت سازنده این گام نت  می  اکتاو، در فاصله طبیعی نیم پرده ای از نت  فا  قرار دارد و بنابراین بدون هیچ درنگی با حس کامل پایین روندگی این نت را خوانده و برای اطمینان فاصله  فا اکتاو و می اکتاو  را تمرین می کنیم .
پ- سومین نت سازنده گام ، می بمل اکتاو  است که برای خوانش آن از  ر اکتاو بهره می جوییم.
 برای خواندن این نت  می توان از روش اکتاو خوانی و نیز  از آکورد ر ماژور  بهره جست و ر اکتاو را با حفظ جایگاهش در ذهن خواند .
 . سپس تلاش می کنیم نتی را بخوانیم که  نیم پرده از نت  می  اکتاو  پایین تر و نیم پرده از نت  ر اکتاو بالاتر باشد 
آنگاه آوایینه اش را چنان تغییر می دهیم که به نت  می بمل اکتاو دقیق و صحیح برسیم .
ت- پنجمین نت این گام قاعدتاً باید نت  ر بمل اکتاو  باشد اما به علت استثنای گامهای پایین رونده در درجات  ۴ و ۵   که این محدوده را به دو نیم پرده دیاتونیک و کروماتیک تقسیم می کند ،  اینجا نت  ر بمل خوانده نمی شود و به جای  آن فاصله دیاتونیک نت چهارم گام یعنی نت  دواکتاو  را می خوانیم  .
ث- ششمین نت  گام  فا ماژور کروماتیک پایین رونده ، همانا نت  سی  است که باز هم بخت با شما  یار است که این نت نیز به علت فاصله نیم پرده طبیعی خویش از نت  دو اکتاو ، به سهولت ، به دلیل  کشش طبیعی اش به دو ، قابل شناسایی در ذهن و خواندن است .
اینجا ، تمرینی را برای تثبیت هرچه بیشتر نیمه نخستین سازنده این گام با یکدیگر مرور می کنیم :
4/4 
کلید سل برای بانوان خوانشگر سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای خوانندگان دو بخش صدایی  تنور و باس
فا اکتاو سفید + می اکتاو سفید برای میزان یکم
  میزان دوم  : می بمل  اکتاو  سفید  + ر  اکتاو سفید
      دو اکتاو گرد برای میزان سوم
 سی  گرد برای میزان چهارم 
ج-هفتمین نت سازنده گام  ، سی بمل  است که برای خوانش درست آن باید از نت  لا  بهره گیریم و بهترین روش برای یافتنش ،  خوانش ِ آکورد   فا ماژور  است که با مرور آن در ذهن به سادگی نت  لا  دست یافتنی است . 
سپس تلاش می کنیم نتی را بخوانیم که در محدوده  نیم پرده ای از سی پایین تر و از لا بالاتر  باشد و آن چنان آوایینه اش را تغییر می دهیم که درست بر نت  سی بمل  فرود آییم .
چ- نهمین نت سازنده گام ،  لا بمل  است که برای خوانش این نت نیز باید از نت پسین آن یعنی نت دهم یعنی سل  بهره جوییم که این نت با استفاده از تکنیک  فاصله پنجم دو  به سادگی قابل خواندن است .
حال به نتی می اندیشیم که درست در فاصله نیم پرده ای از نتهای  لا و سل  باشد و با تغییر آوایینه آن در این محدوده به تدریج ، نت  لا بمل دقیق و صحیح   را می بیابیم . 
ح - یازدهمین نت سازنده گام  فا ماژور کروماتیک پایین رونده   ،  نت  سل بمل  است که برای خواندن آن  باید به نت نهایی  و دوازدهمین  ِ گام  یعنی  فا  بیندیشم که برای خوانش نت اکتاو از آن بهره جسته اید و نیازی به تمرین مجدد ندارد و به سادگی خوانده می شود .  
حال نت  سل بمل  خود را در محدوده  نیم پرده پایین تراز نت  سل  و نیم پرده بالاتر از نت  فا  یافته و چنان آوایینه  آن را می یابیم که  به نت  سل بمل دقیق و صحیح ، برسیم .   
حال برای کامل کردن فرآیند خوانش این تمرین را می خوانیم :
2/4 
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای خوانندگان دو گروه صدایی تنور و باس
 میزان یکم : فا اکتاو  سیاه + می اکتاو  سیاه 
 می بمل اکتاو  سیاه  + ر اکتاو  سیاه میزان دوم : 
    میزان سوم  -  دو اکتاو  سیاه   + سی  سیاه 
  میزان چهارم :  سی بمل  سیاه  + لا  سیاه 
 لا بمل سیاه  + سل  سیاه  در میزان پنجم 
در میزان ششم  فا  سفید 
    در مقال آینده به نحوه خوانش گام  سل ماژور کروماتیک بالا رونده  خواهیم پرداخت و البته به یاد داشته باشید که تمرینات تنفس  - برای پرهیز از فالش خوانی -بسیار اساسی است . 
 ************************************************************************
نحوه خوانش گام سل ماژور کروماتیک بالارونده
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi  
ساعت ۶:۳٢ ‎
 روز ٢ فروردین ۱۳۸۶
کلید واژه ها : لا دیز، سل ماژور کروماتیک بالا رونده
 
درود بر یاران  .
اینک به سیاق مقالات پیشین ؛ خوانش وتمرینات گامهای ماژور کروماتیک را پی می گیریم و در این مقال به چگونگی خوانش گام   سل ماژور کروماتیک بالا رونده  خواهیم پرداخت :
برای خواندن این گام پله های زیر را می پیماییم :
الف- نخستین نت سازنده گام نت « سل » است که به سهولت و از راه تمرین « فاصله پنجم نت دو » به درستی خوانده خواهد شد . 
ب- دومین نت ِ گام ؛  سل دیز  است که برای درست خوانده شدن باید از نت سوم گام یعنی  نت   لا   کمک گرفت . بدین گونه که در ذهن گام سل ماژور دیاتونیک را می خوانیم  تا به نت لا برسیم  و سپس از همین نت  و نت  سل   بهره جسته و تلاش می کنیم  نتی را در فاصله  نیم پرده از  سل  بالاتر و نیم پرده از نت  لا  پایین تر بخوانیم  و آنقدر آوایینه را تغییر دهیم تا آنچه خوانده ایم به طور صحیح ، سل دیز  باشد .
پ- چهارمین نت سازنده گام نت  لا دیز  است که برای خوانش آن می باید از نت پیشین آن یعنی « لا » و نت پسین آن یعنی « ‌سی »‌ - نت پنجم گام - کمک گرفت .  
به این ترتیب که نت  سی  را به کمک ویژگی خاص کشش نت سی به دو - اینجا دو اکتاو - و  به یاری گام دو ماژور دیاتونیک  پایین  رونده ، به درستی می خوانیم .   
سپس تلاش می کنیم نتی را بخوانیم که به فاصله نیم پرده  از نت  لا  بالاتر و به همان مقدار از نت  سی ، پایین تر باشد و در نهایت آوایینه نت را چنان تغییر می دهیم که به نت صحیح  لا دیز  برسیم .
ت- ششمین نت سازنده گام  سل ماژور کروماتیک بالا رونده  ؛ نت « دو - اکتاو » است که به سهولت و با تمرین  اکتاو خوانی نت دو  قابل دستیابی و خوانده شدن
می باشد .
ث- هفتمین نت سازنده گام  ، نت  ر - اکتاو  است که  استثای کروماتیک ها در گام های بزرگ بالا رونده  است و با خواندن نت  دو  و اکتاو نمودن آن و  خوانش گام  دو ماژور اکتاو دیاتونیک ، به آن در دومین نت دست خواهیم یافت .
ج- هشتمین نت سازنده گام کروماتیک مزبور ، ر دیز - اکتاو  است که برای خوانش آن باید از  ر اکتاو و نیز نهمین نت گام یعنی  می - اکتاو  بهره گیریم . 
بدین سان که با در نظر گرفتن همان گام دو ماژور اکتاو از تمرین پیشین فاصله سوم گام مزبور  به عبارتی سوم ِ نت دو اکتاو  را خوانده و بدین ترتیب به نت  می - اکتاو  می رسیم . 
سپس تلاش می کنیم نتی را بخوانیم که در فاصله نیم پرده از دو نت  ر  اکتاو- می اکتاو  قرار داشته باشد و آنقدر تغییر آوایینه می دهیم تا نت  ردیز  دقیق و درستی  خوانده شود .
چ- دهمین نت سازنده گام ،  فا - اکتاو  است که به فاصله نیم پرده از نت  می - اکتاو خوانده شده در بند پیشین است و به سادگی قابل خوانش از راه گام دو ماژور اکتاو مزبور در آن بند می باشد .
ح- یازدهمین نت  این گام کروماتیک  ،  فا دیز - اکتاو  است که باید با کمک نت پیشین  فا - اکتاو  و نت پسین و آخرین نت گام سل ماژور کروماتیک بالا رونده یعنی نت  سل  خوانده شود :
 برای این کار ابتدا نت سل را که در بند  الف  خواندیم را به یاد می آوریم و سپس اکتاو آن را به صورت  سل - اکتاو می خوانیم . اکنون به دنبال نتی می گردیم تا در فاصله نیم پرده از نت  فا- اکتاو  بالاتر و درست نیم پرده از نت نهایی گام یا همان  سل - اکتاو  پایین تر باشد و آنگاه چنان تغییر آوایینه می دهیم که نت  فا دیز  به درستی خوانده شود .
 خ- در پایان این تمرین را می خوانیم :
در کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
در کلید فای خط چهارم برای دو گروه صدایی تنور و باس 
4/4 
میزان یکم  : سل  سیاه + سل دیز  سیاه + لا  سیاه  + لا دیز  سیاه
 میزان دوم : سی  سفید + دو سفید
میزان سوم :
           ر  سیاه + ر دیز سیاه + می  سیاه + فا  سیاه
 سل - اکتاو  گرد  در میزان چهارم
  به کرداری نیک گویای پندار نیک باشید . 
در نوشتار دگری آرشیو بهار 1386 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی را با هم مرور خواهیم کرد .
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی  همین وبلاگ است . 
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن  2016 تا آگوست 2016 من ، بیابید . 
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو 
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/17
  • کلمات کلیدی: اکتاو ,ماژور ,کروماتیک ,سازنده ,پرده ,خوانش ,ماژور کروماتیک ,برای خوانش ,بالا رونده ,کروماتیک بالا ,پایین رونده ,ماژور کروماتیک پایین ,کروماتیک
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها