my vocalist soprano archive autumn 2006 - author : me - rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

نحوه خوانش گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi
 ساعت ۴:۱٠ 
 روز ٢۱ مهر ۱۳۸۵
کلید واژه ها :
ر ماژور کروماتیک پایین رونده، فاصله سوم نت دو در ذهن، لا بمل، ر بمل
درود بر یاران وکالیست
 چنانچه از مقال پیشین به یاد دارید مباحث گامهای کروماتیک به غیر از دو ماژور را اعم از بالا رونده و پایین رونده آغاز نمودیم و در این نوشتار به گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده خواهیم پرداخت .
 
الف ـ نخستین نت سازنده این گام نت « ر » می باشد که بدون هیچ تلاشی و با استفاده از مقال پیشین کاملاً قابل خوانش است  . این کار با  یاد آوری حس تنالیتگی دو ماژور و پیاده کردن آن در قالب ر ماژور  ممکن خواهد شد .
پس از خوانش نت ر اکنون به دومین نت گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده می رسیم که همانا نت « ر بمل» است و باید به شیوه گام دو ماژور کروماتیک پایین رونده که در مبحث مربوطه ذکر کردیم ، این  نت را بخوانیم.
 این بدان معناست که باید ابتدا سعی کنیم نتی که 1 پرده از نت ر اکتاو پایین تر است را بخوانیم که همانا نت دو اکتاو است را بیابیم و برای خواندن  این نت کافی است از تمرین مشهور دو اکتاو بهره گرفته و آن را با توجه به تعالیم باب اول به درستی بخوانیم .
 ب ـ حال باید به دنبال نتی باشیم که نیم  پرده  از نت  ر اکتاو ، پایین تر و  نیم پرده از  نت دو اکتاو  بالاتر باشد . 
حال سعی کنیم نت خود را جهت آوایینه کاملاً بر نت   ر بمل  باشد و سپس این تمرین را می خوانیم : 
      ر اکتاو  سفید    ر بمل  اکتاو  سفید   دو   اکتاو سفید 
پ ـ  پس از بگذشتن از قدمهای  الف و ب، اکنون  به نت چهارم از گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده که همانا نت سی است می رسیم . 
نت مزبور به راحتی از طریق تمرین گام دو ماژور در حال پایین روندگی با توجه به تعالیم باب اول قابل دستیابی است .
حال سعی می کنیم  پنجم گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده را بیابیم که همان نت  سی بمل  است . 
 برای بهتر خواندن این نت ابتدا نت ششم گام یعنی نت   لا  را می خوانیم که آن نیز با توجه به جایگاه نت لا در ذهن که در باب دوم آموختید ، یافته و خوانده می شود .
 ت - سپس نتی را بخوانیم که از نت سی پایین تر و از نت لا بالاتر است هر کدام به فاصله نیم پرده و آنقدر آوایینه این نت که همان نت سی بمل فرضی است را تغییر می دهیم تا دقیقاً نیم پرده از نت سی پایین تر و از نت لا بالاتر باشد و سپس این تمرین را می خوانیم  : 
       سی سفید  سی بمل سفید    لا سفید 
ث ـ  تا کنون  به شش نت از دوازده نت این گام دست یافتیم . حال سعی می کنیم نت هفتم را بیابیم که همانا نت  لا بمل است. برای خوانش این نت باید از قدم پیشین ، نت لا را به یاری فراخوانیم و نیز نت هشتم این گام که نت  سل  است .
 آنگاه ، نت لا را که در بند پیشین خواندیم در ذهن نگاه می داریم و حال سعی می کنیم نت سل که بسیار آسان از طریق تمرین فاصله پنجم نت دو قابل خوانش است را بخوانیم . 
حال نتی را جستجو می کنیم که به فاصله فرضی  نیم پرده از  لا پایین تر و نیم پرده از نت سل ،  بالاتر باشد و آنگاه این نت را چنان تغییر آوایینه می دهیم تا به طور کامل منطبق بر نت لا بمل دقیق گردد و سپس چنین می خوانیم :
   لا سفید    لا بمل سفید   سل سفید 
 ج ـ  اکنون نت نهم گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده که برای دست یافتن به این نت که همانا نت  سل بمل  است باید از نت هشتم  یعنی  نت سل و نیز نت فا  -  دهمین نت این کروماتیک پایین رونده - مدد گیریم .
بدین ترتیب ابتدا نت   سل   را خوانده سپس نت   فا   را با استفاده از بخشی از  جاذبه دو ماژور   که از نت   فا   آغاز می شود و این تمرین را در باب اول تعالیم وکالیست فراگرفته اید به درستی می خوانیم .
 حال نتی باید خوانده شود که در فاصله نیم پرده پایین تر از نت سل و  نیم پرده بالاتر از نت فا بوده و با تغییر آوایینگی  به تدریج کاملاً منطبق بر نت  سل  بمل گردد .
       سل سفید   سل بمل سفید   فا سفید  
  حال که دهمین نت گام ر ماژور کروماتیک را هم فرا گرفتیم به پلکان یازدهم از بالا و دوم از پایین می رسیم که نت  می  است.
 این نت را  با تمرین فاصله سوم نت دو در ذهن می خوانیم  تا  این نیم پرده ای هم کامل  شود .
 سپس نت پایانی و دوازدهم گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده که همانا نت  ر  است را با مدد از تمرینات جایگاه نتها در ذهن به سهولت به نوا می آوریم .
 ح-  اکنون به نمایه کاملی از گام ر ماژور کروماتیک پایین رونده دست یافته ایم و برای تثبیت کامل آن چنین می خوانیم :
   ر اکتاو   ربمل اکتاو   دواکتاو   دوبمل   سی   سی بمل   لا   لا بمل  سل   سل بمل  فا  می   ر  
  ***********************************************************************************************
نحوه خوانش گام   می ماژور کروماتیک بالا رونده 
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۶:۱۵ 
 روز ٢٧ آبان ۱۳۸۵
می ماژور کروماتیک بالا رونده، فا دیز، سل، دو دیز کلید واژه ها : 
 
درود بر یاران وکالیست .
الف - نخستین نت این گام ، نت  می  است . برای خواندن این نت از روش خوانش فاصله سوم نت دو در ذهن بهره
 می  گیریم . اگر به یاد داشته باشیم که به علت تنالیتگی این نت برای گام خوانش درست آن بسی حیاتی است و نیز باید توجه داشت که حس جایگزینی نت می به جای نت دو در ذهن و حفظ حس کروماتیک - بسیار اساسی است .
ب- دومین پله نردبان دوازده تایی گام می ماژور کروماتیک بالا رونده  نت   فا   است  که فاصله طبیعی نیم پرده ای با نت  می   دارد و  براحتی پله دوم را از این گام دوازده - نیم پرده ای - را می سازد  و در خوانش آن کافی است  می را به درستی خوانده باشید و سپس با یاد آوری جایگاه نت فا در ذهن آن را با روش جاذبه دو ماژور  یا سایر روشها  به طور دقیق و صحیح  بخوانید . 
پ- سومین نت این گام کروماتیک ، نت   فا دیز   است که برای خوانش ان بهتر است ابتدا نت چهارم این گام یعنی نت  سل  را بخوانیم و سپس آن را به مدد این نت را نیز به درستی بیابیم . 
برای خوانش نت چهارم - نت سل- با استفاده از تمرین فاصله پنجم نت دو یا جاذبه دو ماژور به درستی به خوانش می آوریم .در این مرحله باید نت سل را به طور دقیق در ذهن نگاه داریم تا بتوانیم نت قبلی آن - فا دیز - را به کمک آن و نت دوم گام یعنی فا ؛ به درستی به نوا آوریم . 
برای این کار سعی می کنیم نتی را بیابیم که کمی بالاتر از نت فا و کمی پایینتر از نت سل و فقط در این محدوده آوایی  قرار گیرد . سپس نت مزبور را از حیث آوایینگی آنقدر تغییر می دهیم تا ب  نت خوانده شده   ما همان  فا دیز   باشد  . 
ت - در این مرحله سعی می کنیم مراحل  الف و  ب  و پ  را به مدد یک تمرین ساده در ذهن تثبیت کنیم . بنابراین چنین می خوانیم :
می  سفید   فا   سفید   فا دیز سفید   سل  سفید 
ث - در این مرحله نت پنجم سازنده گام می ماژور کروماتیک بالا رونده را می یابیم که همانا نت  سل دیز  است . برای خوانش صحیح این نت لازم است از مرحله  پیشین نت   سل  را به یاد آوریم .
برای یافتن نت   لا   از قسمت دوم تمرین  جاذبه دو ماژور  بهره می گیریم  و با خواندن نت نخستین این بخش  لا  سی  دو ..  نت  لا   نیز خوانده می شود . سپس با حفظ نت سل و نت لا در ذهن  ،  نتی را  میان این فاصله  پیدا می کنیم و آنگاه چنان آوایینه نت را تغییر می دهیم تا دقیقا نت خوانده شده نت   سل دیز  گردد .
بدین ترتیب دو نت دیگر از این گام نیز ساخته می شود . 
ج - در این مرحله باید برای تثبیت نتهای خوانده شده تمرینی ساده را به خوانش آوریم :  
می   سیاه  فا   سیاه   فا دیز   سیاه   سل   سیاه  سل دیز  سیاه   لا  سیاه 
چ- حال نت هفتم این گام کروماتیک یعنی نت  لا دیز باید به آوا رسد . اما پیش از آن ، نت هشتم این گام را به سان مرحله  ث  بیابیم که همان نت  سی است . 
برای خواندن این نت از روش گام دو ماژور پایین رونده یا همان  دو اکتاو   سی لا  سل فا می ر دو  ،  بهره گرفته و نت سی را به درستی می خوانیم  .  سپس با مدد جستن از  نت  لا  و این نت خوانده شده  سی  به جستجوی نتی در ذهن می پردازیم که از سی نیم پرده پایین تر و از  لا  نیم پرده بالاتر باشد ؛ سپس آن چنان به تغییر آوایینه این نت می پردازیم که نت میانه آنان شود و شایسته عنوان نت  لا دیز   از حیث درستی خوانش قرار گیرد .
ح - به سیاق مرحله  ج  تمرینی جهت تثبیت این نت می خوانیم : 
 می   چنگ   فا  چنگ  فا دیز  چنگ   سل   چنگ  سل دیز چنگ  لا  چنگ
لا دیز   چنگ  سی   چنگ
خ - اکنون نت نهم این گام را جستجو می کنیم که همان نت دو اکتاو است و به راحتی به کمک تمرین دو و دوی اکتاو قابل دستیابی با ذکر این نکته مهم که به طور مسلم باید   نت دوی شما آنچنان  در ذهنتان پایه ریزی شده باشد که ناگهان باعث آشفتگی آوای نتها و در نتیجه نادرست خواندنشان نشود  .  
د - حال باید نت دهم این گام را بخوانیم . باید توجه داشت در نوع بالا روندگی ما استثنایی در گامهای کروماتیک داریم که مربوط به درجات   ششم و هفتم   گام همنام دیاتونیک  یعنی می ماژور  است ، در نتیجه در این گام نت دو دیز را خوانده و با نخواندن نت  ر  که در ساختار این گام وجود ندارد،  بی درنگ  به نت  ر دیز  می رسیم .
برای خواندن این نت هیچ راهی نکوتر از حفظ حس  کروماتیک و خوانش این دو نت به طور متوالی نیست .
بنابراین نت یازدهم هم ساخته می شود و ما برای تثبیت تمامی نتهای این گام چنین می خوانیم :  
 می  چنگ    فا  چنگ   فا دیز  چنگ  سل   چنگ  سل دیز چنگ  لا  چنگ
لا دیز  چنگ  سی  چنگ   دو اکتاو   چنگ   دو دیز اکتاو   چنگ  ر دیز اکتاو  چنگ
ذ - آخرین نت این گام هم نت می اکتاو است . برای آسان تر خواندن آن از تمرین اکتاو این بار برای نت  می   کمک گیرید و ابتدا نت  می  از مرحله اول و سپس نت   می اکتاو  را به مدد آن به درستی بخوانید و در نهایت این تمرین را برای تکمیل گام   می ماژور کروماتیک بالا رونده   بخوانید :  
در کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو 
فای خط چهارم برای خوانندگان تنور و باس
  سه چهارم : 3/4 
می چنگ  فا چنگ   فا دیز چنگ   سل  چنگ  سل دیز چنگ  لا چنگ 
لا دیز  چنگ   سی   چنگ  دو اکتاو  چنگ   دو دیز   چنگ   ر دیز اکتاو  چنگ  می اکتاو   چنگ
**********************************************************************************
نحوه خوانش گام   می ماژور کروماتیک پایین رونده
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱:٢٢
 
روز ۳٠ آذر ۱۳۸۵
کلید واژه ها :
می ماژور کروماتیک پایین رونده، سل بمل، لا بمل، تنفس معکوس
 
درود بر یاران وکالیست . 
در ادامه مباحث پیشین در این نوشتار ، به بررسی گام می ماژور کروماتیک پایین رونده  و  نتهای سازنده این گام و خواندن هر یک از آنها می پردازیم : 
الف - نخستین نت این گام نت   می - اکتاو  است . برای خوانش صحیح این نت ابتدا سعی می کنیم با خوانش تمرین فاصله سوم ِ نت دوی میانه - نت می - را در ذهن به درستی بیابیم و سپس با حفظ جایگاه آن نت می اکتاو را به کمک تمرین اکتاو نت می بخوانیم  . 
ب - دومین نت این گام نت  می بمل اکتاو  است که برای خواندنش  باید از سومین نت  یعنی  ر اکتاو  بهره گیریم . برای خوانش صحیح این نت از تمرین  الف  بهره می گیریم و با تمرین اکتاوها ،  نت  ر اکتاو آن را به درستی می خوانیم .سپس سعی می کنیم نتی را بیابیم که در محدوده دو نت ( می اکتاو - ر اکتاو ) محصور باشد و در فاصله نیم پرده از هر کدام قرار داشته باشد و با تغییر آوایینه آن را  به   نت می بمل دقیق منطبق می سازیم و سه نت ابتدایی گام را چنین می خوانیم :  
در کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
در کلید فای خط چهارم برای خوانندگان بخشهای صدایی تنور و باس 
سه چهارم 3/4 :
می- اکتاو   سیاه   می بمل  اکتاو   سیاه   ر  اکتاو  سیاه
پ- چهارمین نت این گام  ر بمل اکتاو  است . برای خوانش این نت باید از تمرین ب  بهره گرفته و نت   ر اکتاو  را در ذهن حفظ کنیم . سپس نت پنجم سازنده گام می ماژور کروماتیک پایین رونده یعنی  دوی اکتاو  را به کمک نت دو میانه و تمرین معظم  دو - دو اکتاو  را به درستی یافته ولی نمی خوانیم . آنگاه نیم پرده بعدی یعنی نت سی را با استفاده از تمرین پایه ای گام دو ماژور دیاتونیک پایین رونده یافته و  می خوانیم  که  نخستین استثنا در گامهای ماژور پایین رونده در فواصل 4 و 5 است .
اکنون با حفظ محدوده این دو نت   ر اکتاو - سی ، تلاش می کنیم نتی را بیابیم که دقیقاً در همین محدوده و به فاصله نیم پرده از هر کدام قراردارد. سپس با تغییر آوایینه نت   ربمل اکتاو  به دست می آید .
برای تثبیت این ساختار در ذهن تمرین زیرین را می خوانیم :
3/4  
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
 کلید فای خط چهارم برای خوانندگان دو بخش صدایی تنور و باس :   
می - اکتاو سیاه    می بمل - اکتاو چنگ   ر- اکتاو  چنگ
ر بمل - اکتاو چنگ    سی چنگ 
ت- ششمین نت سازنده این گام ،  سی بمل  است که به سان تمرین  ب  با یافتن هفتمین نت گام یعنی نت  لا   که از طریق تمرین گام دو ماژور دیاتونیک پایین رونده قابل خواندن می باشد  و  با کمک گرفتن از نت  سی  می توان
  سی بمل را با تغییر آوایینه در محدوده   سی - لا  و در فاصله نیم پرده از هر یک به درستی یافت و به نوا آورد .اکنون این هشت نت را چنین می خوانیم : 
می اکتاو سیاه   می بمل اکتاو چنگ   ر اکتاو چنگ  ر بمل اکتاو چنگ   سی   دولاچنگ   سی بمل   دولاچنگ 
 لا   دولاچنگ
در کلید سل برای بانوان سوپرانو و آلتو 
در کلید فای خط چهارم برای خوانندگان تنور و باس
ج - هشتمین نت سازنده این گام نت   لا بمل  است که برای خواندن درست آن باید از نت نهم گام یعنی  سل  بهره گیریم - که با استفاده از روش فاصله پنجم نت دو به سادگی خوانده می شود- نت « لا » را از تمرین پیشین به امانت
 می گیریم و سپس نتی را بخوانیم که در محدوده   لا - سل   بوده و نیم پرده از هریک فاصله دارد و آوایینه آن را کاملا ً بر یک نت  لا بمل   دقیق منطبق سازیم .   
چ- دهمین نت سازنده گام کروماتیک ما ، نت  سل بمل  است که برای یافتن آن باید از نت یازدهم این گام یعنی فا  مدد جست- که از طریق جایگاه نتها در ذهن در باب دوم تمارین وکالیست آن را آموخته ایم خوانده می شود.
 با استفاده از نت  سل به نتی دست یافت که از نظر آوایینه به طور کامل در فاصله نیم پرده از هر دو نت و در محدوده آنها قرار داشته باشد . 
برای تثبیت این یازده نت چنین می خوانیم :  
4/4 
در کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
در کلید فای خط چهارم برای دو بخش صدایی تنور و باس :
می  اکتاو سیاه    می بمل - اکتاو چنگ    ر - اکتاو  چنگ  ر بمل - اکتاو  چنگ 
 سی   چنگ  در میزان نخست 
 سی بمل   چنگ  لا  چنگ
لا بمل  چنگ   سل چنگ  
سل بمل  چنگ   فا چنگ
    سکوت سفید
در میزان دوم
ح - دوازدهمین و آخرین نت سازنده گام می ماژور کروماتیک پایین رونده ،  نت می است که با استفاده از تمرین فاصله سوم نت دو به سادگی قابل خوانش است :   
حال تمامی نتهای این گام را برای ثبت کامل در ذهن وکالیستی خویش چنین می خوانیم : 
کلید سل برای بانوان خواننده سوپرانو و آلتو
کلید فای خط چهارم برای خوانندگان تنور و باس :
می اکتاو  چنگ    می بمل  اکتاو  چنگ   ر  اکتاو  چنگ   ر بمل اکتاو دولاچنگ
 سی  دولا چنگ   سی بمل  دولا چنگ    لا   دولاچنگ  لا بمل   دولا چنگ  سل دولا چنگ 
سل بمل دولا چنگ     فا  دولاچنگ    می  چنگ
عریضه متصل : استفاده از تکنیک "تنفس معکوس "برای خوانش درست تمرینات ضروری می باشد .
در نوشتار دگری آرشیو زمستان 1385 خورشیدی وبلاگ وکالیست سوپرانویم در سال 2007 میلادی را با هم مرور خواهیم کرد .
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی  همین وبلاگ است . 
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن  2016 تا آگوست 2016 من ، بیابید . 
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو 
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/16
  • کلمات کلیدی: اکتاو ,ماژور ,کروماتیک ,تمرین , چنگ ,خوانش ,ماژور کروماتیک ,پایین رونده ,کروماتیک پایین ,برای خوانش ,چهارم برای ,ماژور کروماتیک پایین ,کروماتیک
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها